Zápis z jednání pastorační rady dne 9. 3. 2022

Ze zápisu jednání PR dne 9. 3. 2022

1/ Aktuálně a z minulého setkání:
- v květnu seminář o křesťanské meditaci s P. Pavlem Polou,
- farní výlet  - bude přesunut na podzim,
- nové varhany požehná biskup Karel Herbst v červnu.

Je potřeba řešit (příp. řešení probíhá):
- opravu oken v budově pastoračního centra. (Plastová okna jsou příliš nákladná).
- stanovit pravidla k přístupu na kůr (v kostele v Dobříši)  - nové varhany,
- domluvit s pohřebními službami opatření pro sjednávání hudby v kostele v Dobříši,
- zhodnotit nabídky pojišťoven na nové pojištění nemovitostí ve farnosti.

2/ Pastorační záležitosti

-        Možnosti pomoci Ukrajině/uprchlíkům. Co můžeme nabídnout jako farnost:
Materiální sbírka na Ukrajinu se shromažďuje v Malé Hraštici a v obci Rybníky. Finanční sbírka probíhá v kostele. PC nabízí 2 místnosti k ubytování pro 3-4 lidi, i dlouhodobě, též místo na faře ve Sv. Poli. Na nedělní výzvu k dobrovolnictví odpovědělo dosud 13 farníků, hledá se koordinátor dobrovolníků a pomoci za farnost.

-    Žádost farnic M. Š. a D. H. o uspořádání anenské pouti u rekonstruované kaple sv. Jáchyma. Závěr: bude osloven biskup (posvěcení kaple v rámci bohoslužby slova). Letos pouť ad experimentum v sobotu 6. 8. jako pouť ke sv. Jáchymovi (sv. Anně), kněze zajistí žadatelky.
Žádost  o obnovu křížové cesty v kostele v Dobříši a ve Svatém Poli a následně o znovuzavedení pobožností.  Závěr: Pobožnosti křížové cesty v kostele v Dobříši již probíhají. PR souhlasí s obnovou křížové cesty v kostele ve Sv Poli, pokud bude návrh projednán a odsouhlasen všemi dotčenými stranami: farářem, farníky ve Sv. Poli, památkáři a zodpovědným pracovníkem arcibiskupství pro sakrální umění. Námitka proti investici - provoz tohoto kostela je z dlouhodobého hlediska neudržitelný.

3/ Pastorační centrum sv. Tomáše

Nejbližší akce:

-         Křížové cesty - každou středu v kostele od 17:20 - povede M. Š.

-         Postně-modlitební řetězec - po dobu postní doby, možno se zapsat v kostele na archy (půst / modlitba / četba Bible)

-         Večerní malování s Mirem a Danielou - 10.3., 24.3. (5 večerů) - čtvrtky, střídají se s podpůrnou skupinou

-         Podpůrná skupina s Magdou a Angelem - 3.3., 17.3., 31.3. atd.

-         Postní duchovní obnova s K. Lachmanovou - 4 večery.

-         Ubytování poutníků - info.

-         Postní zpovědní odpoledne - 11.4. od 15 h

-         Velikonoční bohoslužby - rozpis na webu

Výhled:

-         Ekumenická bohoslužba 29. 4. v 19:00 u evangelíků

-         Ubytování poutníků v PC  v květnu

-         duchovní obnova s P. Polou 28.5.

-         první sv. přijímání se uskuteční 5. 6., organiční věci Irena B.

-         Noc kostelů 10.6.

-         Farní den, žehnání varhan, pouť - 12. 6.

-         Výstavy v PCSvT

-         Velikonoční programy pro školy v kostele v Dobříši

 

4/  Aktuálně řešit

-      Den nemocných - v budoucnu nabídnout modlitbu a žehnání nemocným (pro veřejnost), nejen bohoslužbu.

-      Nabídka monodramatu Zapomenuté světlo.  PR souhlasí s návrhem pozvat umělce do farnosti.

-       Webové stránky farnosti - nový web připravený, je potřeba jej aktualizovat a vyřešit propojení s fotogalerií a do budoucna fotodokumentaci farních akcí.

  

5/  Zprávy z obcí Rosovice, Dlouhá Lhota, Svaté Pole 
         
V  Dlouhé Lhotě se jedná o vyjmutí farního pozemku z půdního fondu. Obec má zájem
          na pozemku postavit domky pro seniory, proto řeší změnu územního plánu.

6/   Farní Charita   - Viz bod 2. pastorační záležitosti.

7/   Opravy a údržba kostelů, far a PCSVT

-       uspořádat brigádu na úklid kolem kostela,
- najít nástupce (místo Ivo K.) pro technické věci: evidovat nutné drobné opravy kostela a PCSvT  - ve spolupráci s PR. Aktuální seznam oprav je k dispozici.  

8/  Různé

-          V sobotu 2. 4. od 9:00 předvelikonoční úklid kostela v Dobříši

-          promluvy pro nejmenší děti budou každou neděli.

Příští setkání PR se uskuteční 10. května.

Zapsal: Jan Lachman
Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z jednání pastorační rady dne 8. 6. 2021

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzka Klimtová, Jana Svobodová, Láďa Svoboda, Miloš Kořínek, Marie Vaněčková, Markéta Štěpánová, Lída Musilová, Martin Musil, Ivo Kylar, Jan Lachman.

1/ Pastorační záležitosti: 
Obnova společenství ve farnosti po lockdownu: PR diskutovala o tom, jak obnovit farní společenství, jakým způsobem zapojit děti a mládež do liturgie, co zvláště mladým lidem nabídnout. 
Příprava na biřmování: Bude opět probíhat příprava na biřmování, bude nabídnuta vyhlášením v kostele a také bude oslovena mládež ve spolču. 
Termín agapé stanoven na 20. 6. při dodržení platných předpisů.
Termín oslavy 20 let PCSvT byl stanoven na sobotu 2.října.  P. Angelo pozve v červnu kněze, kteří působili na Dobříši, a také biskupa Z.W. Organizační výbor bude sestaven začátkem září. 

2/ Technické záležitosti
Okna a dveře v PCSvT. - Je potřeba je brousit a natřít. Láďa S. se domluví s řemeslníkem J.B. (Nakonec tato domluva nevyšla).
Oplocení zahrady. - Po dohodě s RC Dobříšek se bude nejdříve instalovat kamera, která bude monitorovat prostor altánku a
     dětského hřiště. Pokud by dál docházelo k poškozování a vandalismu, bude se v dalším kroku řešit oplocení.
Informace ze zimního období. - V únoru byl interiér PCSvT vymalován a past. asistentky provedly větší úklid.
V kanceláři byla odepsána velká kopírka, nyní je zapůjčena tiskárna a objednána menší kopírka.

3/ Aktuální program v pastoračním centru:
Běží výuka náboženství, setkávání seniorek a modlitba matek. Chlapi se začnou scházet až na podzim.
Vznikla nová aktivita - "literární klub", který povede Rita Lyons, setkání budou bývat v neděli od 17.00, zatím podle domluvy. První setkání je 13. 6.2021.
Ve čt 24. 6. bude tradičně "odpoledne pro děti" s bohoslužbou pro děti, hrami a opékáním buřtů na zahradě. 
Příprava na první sv. přijímání byla letos zrušena. Mohla by začít na podzim. 
Výstavy: v červnu má výstavu "výtvarka s Mirem a Danielou" - viz Motýli v hale.
V září by chystáme výstavu k 20. výročí PCSvT, pomocníci s dobrými nápady jsou vítáni.
Dále jsou plánované výstavy na říjen a listopad (obrazy Dr. Marie Lhotové a fotografie Vojtěcha Vozába).
Výhled na prázdniny: bude se konat akce Indiáni. Poutní mše ke sv. Anně bude v sobotu 24. 7. v 18.00 u studánky. 

4/ Varhany
Spolek obdržel dar 100 000 Kč od p. knížete Colloredo Mannsfelda. Stále ještě schází 300 tisíc Kč. Na účtu veřejné sbírky je 3 992 000 Kč.
Benefiční koncerty do konce roku:
Zámek:
  12.9. Jakub Třasák a jeho kvartet -  bluegrass, pop, filmová  tvorba, možná i dvojkoncert.
               24.10. Trio Kinský - manželé Sedlákovi Hůlovi  a klavír
               28.11. Škampovo kvarteto
Kostel: 12.6. Argentinské melodie - při dodržení aktuálních pravidel: rozestupy, respirátory...
           11. nebo 12. 8.  od  19.30 hod. Festival hudby, Jaroslav Svěcený, Zuzana Žádníková
           prosinec: adventní koncert a po Štědrém dnu 25. - 29.12. Rybova mše s varhanami a nástroji;  
Po předání varhan budou v říjnu realizovány cca 2 varhanní koncerty
Restaurování: dokončuje se restaurování varhanní skříně.

Zapůjčené varhany a jejich umístění 
Organolog Štěpán Svoboda má zájem umístit varhany, aby dál sloužily. Varhany pocházejí ze hřbitovního kostela v Černovičkách - kostel je bez elektriky, 1 x za rok výroční mše. O varhany má zájem další farnost, záleží na stanovisku vlastníka - farnosti Tuchoměřice.

Předání nových varhan 
Podle nové smlouvy by mělo dojít k předání do konce září. Nenastanou-li komplikace (čekají na mechaniku z Německa),  je navrženo předání na 28. září.  Bude potřeba zajistit pohoštění pro pozvané dárce a farníky. Termín předání a případné následné oslavy předání  budou v průběhu léta upřesněny. 

5/ Opravy kostela v Dobříši
Střecha:  Výsledek kontroly pokrývače J.Š.:  v přední části zevnitř  u levého vikýře protéká úžlabí z měděného plechu, při větru zatéká okolo vikýře. Při pohledu zleva schází po celé délce oplechování podél věže, zakrytí krajních prejzů „vrchními kůrkami" - to znamená, že je po celé délce cca 2 cm mezera.
Je potřeba vyčistit úžlabí druhého vikýře od holubího trusu.  Zatéká při větrech v apsidě půdy vpravo při deštích. Šikmé podpěry při komínu v apsidě jsou napadené červotočem a je třeba je přetřít lignoforem.
Bude vypracována nabídka na opravu. 

Schody  a chodníček od oratoře
Je zpracována a odsouhlasena oprava 3 schodů a položení vč. obrubníku vpravo kostela. Dlažba je uložena na zahrádce. Probíhá domlouvání se zednickými firmami. Je třeba proměřit velikost uložených kamenných desek za kostelem, přední jsou již změřené. Dle rozměrů stanovit šíři cesty, aby vyšly po celé délce. Bude potřeba pomoc při jejich přerovnání.   

Kůr: Vstupní dveře jsou značně poškozené. Oprava je domluvena s uměleckým kovářem z Řevnic.

Skříň na noty: I.K. zadal u truhláře zhotovení skříňky do výklenku u okna na kůru na hudebniny.

6/ zprávy z obcí

Rosovice: Byl objeven obraz Jana Nepomuckého, který patří obci. Obec jej nechá opravit a následně zapůjčí kostelu.

7/ Různé
Soustředění pro varhaníky: 
Soustředění pro zájemce od 19.7.2021 (na 4 dny) na Svaté Hoře, povede Ivana Kylarová. Je možné se  přihlásit. (Kontakt v kanceláři).  

Zapsal: Jan Lachman

Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z mimořádného jednání členů PR on-line dne 8. 11. 2020
se svolením předsedy PR P. Angela

Zúčastnili se: Zuzana Klimtová, Miloš Kořínek, Ivo Kylar, Martin Musil, Ludmila Musilová, Ladislav Svoboda,
Jana Svobodová, Markéta Štěpánová.

TÉMA: Advent a Vánoce ve farnosti v tomto roce

1/ Předvánoční úklid kostela:
termín 21.11. (so) se ruší, přesouvá se na sobotu 28.11. od 15.00.
max.15 lidí včetně rodiny Bigoni, na kterou termín připadá.
Lída udělá tabulku doodle a rozešle všem farníkům. Může přijít prvních 15 přihlášených, dalších 5 budou náhradníci.
Úklidu velí Jana Svobodová - rozdělí do skupin, aby byl dodržen odstup, přidělí práci.

2/ Duchovní obnova 28.11. s P. Pavlem Polou od 9 do 12 h v PCSvT; pokud by nastal PES4, může být 6 osob v jednom prostoru, teoreticky tedy 6 ve velkém sále, 6 v malém sále a 6 v hale (vše se může ozvučit).
Lída domluví s P. Angelem - příp. udělá tabulky doodle a rozešle.

3/ Nabídnout veřejnosti adventní zastavení:

roráty v út ráno od 6.15 (Lída zjistí u P. Angela) do 15 osob; potom nechat kostel otevřený k modlitbě ještě
třeba půl hodiny  (svíčku na práh, adventní hudba); Domluvit hlídání kostela (Irena, Lída aj.)

adventní soboty - nechat otevřený kostel pro veřejnost od 10 do 12 hodin (možné pustit adventní hudbu). Hlídat kostel se nabídli Martin Musil, Jana Svobodová, Ivo Kylar. Lída rozešle email farníkům - kdo by ještě byl ochotný přijít.

4/ Adventní věnec, vánoční výzdoba kostela v Dobříši a keramický Betlém:
Jirka Klimt je už domluvený se Štěpánkou Prnovou - dodá jí chvojí na adventní věnec. Věnec zajistí (včetně pověšení) Prnovi.
Jirka dodá vánoční stromky do 23. 12. Miloš řekne Adélce, aby se domluvila se spolčem na osazení stromků do stojanů, nazdobení stromků a postavení keramického Betléma v kostele 23.12. Miloš slíbil pomoc s osazováním.

5/ Betlémské světlo 23.12.
Láďa potvrdil, že skauti přivezou světlo z Betléma. Předávání světla lidem (veřejnosti) bude na prahu kostela (světlo bude schováno v zádveří) od 14.30 do 15.00, potom u vstupu do PCSvT od 15.00 do 17.30 (čas ještě není potvrzen od skautů).

6/Setkání u jesliček" na Štědrý den 24.12.
bude od 13 do 15 hodin s tím, že kostel bude otevřený od 12.00  (Martin M. dohlídne a také připraví reproduktory
ke vchodu). U dveří pak bude někdo z farníků hlídat počet lidí a pouštět je dovnitř postupně.
Láďa se domluví hudbu s Jitkou, Ivem Kyl. a s Bláhovými.

7/ Bohoslužby 24.12. a 25.12.
Štědrý den 24. 12. :
Členové PR navrhují streamovat půlnoční mši on-line z kostela v Dobříši. Ivo Kylar se zeptá
p. Šafránka, který tak zajišťoval koncert, zda by to mohl udělat.
Boží Hod vánoční 25.12.: pokud by byl počet osob 30, PR navrhuje udělat 3 mše během dne, aby se farníci mohli vystřídat a zároveň by byl takto zpřístupněný kostel pro veřejnost (s regulací počtu příchozích - na Boží Hod často přichází do kostela podívat se na jesličky).
Lída domluví s P. Angelem, zda by s tímto návrhem souhlasil.

8/ OSTATNÍ
Charitativní akce „Krabice od bot" proběhne -  v týdnu23.-29. 11. je možno krabice dávat do PCSvT.
Lída koupí desinfekci do kostela (větší balení).

Upozornění na bezpečnost a ochranu: všichni, kdo se zapojí do těchto akcí musí dbát o své vlastní bezpečí:
mít kvalitní roušku nebo respirátor, desinfikovat si často ruce, udržovat odstup od příchozích.

 

Zápis z jednání pastorační rady dne 26. 5. 2020

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Miloš Kořínek, Ivo Kylar, Jan Lachman, Martin Musil, Ludmila Musilová, Josef Rendl, Jana Svobodová, Markéta Štěpánová.

Omluveni: Marie Vaněčková, Ladislav Svoboda.

I.   Z minulé PR: zápis nebyl zveřejněn, protože kvůli opatřením v souvislosti s epidemií pozbyl aktuálnosti.

II. Pastorační záležitosti  

Reflexe: co nám přinesla koronavirová krize, podněty k farnímu a duchovnímu životu

- aktivnější přístup k modlitbě v rodinách (domácí bohoslužby)
- někteří si více uvědomili potřebu společenství a potřebu svátostí

- zatím budou bohoslužby každý den a přihlašování na nedělní bohoslužby i nadále
- bylo poděkováno P. Angelovi za organizaci bohoslužeb a adorací v době vládních opatření
-  poděkování patří také všem, kteří dodržují pravidla pro bohoslužby (bude sděleno veřejně v kostele)
- bude obnoveno otevření kostela pro veřejnost o víkendu
- 30. 5.  bude udělen křest při svatodušní vigilii

III.           PCSvT - kalendář akcí

 Od středy 20. 5. opět začalo: výtvarka pro děti, náboženství pro 2. - 4. třídu (3 skupiny - střídají se po jedné
   skupině v sále, aby se skupiny nepotkávaly)
Dále bude:
-  od 4. 6.bude cvičení Seniorfitnes
- od 21. května do 21. června se koná výstava OBRAZY / Miro Pogran v PCSvT
- první svaté přijímání - na přání rodičů bude až 20. září při bohoslužbě v 9:00 v kostele v Dobříši

- ve čt 18. 6. bude "odpoledne pro děti" - bohoslužba, příležitost ke svátosti smíření, hry a soutěže na hřišti u PC,
   táborák.

- Noc kostelů  v pátek 12.6.: bude otevřený kostel ke ztišení a modlitbě, možnost odevzdat modlitební úmysly

- mše pro mládež se uskuteční některý čtvrtek v červnu

- v neděli 21.6. agapé

- mše sv. na svatou Annu 25.7. v sobotu v 17.00 v přírodě

IV. Aktuálně řešit

-        otázka přesunu farního výletu na podzim 3.10. Jiří K. navrhne místo, koncem června zjistíme zájem o autobus, případně jen auty.

-        P. Angelo zorganizuje od 20. 7. „příměstské" exercicie (3-4 večery po sobě) cca od 18 do 21 hodin, pozvání pošleme i do okolních farností

-        výstava fotografií z dovolených se uskuteční v říjnu

-        návrh: agapé a vernisáž výstavy, kterou nabízí Z. Hutňanová, může být v neděli 13.9. (zatím nepotvrzeno)

-        Kurz Alfa začne znovu od začátku od 7. října, středy od 19:30, je možné přizvat další účastníky

V.     Zprávy z obcí  
Rosovice - biskup Malý přijede 28.6. na oslavu 100 let výročí posvěcení kostela, ve 12.00 mše

Svaté Pole - řeší se malá oprava střechy

Dlouhá Lhota - také pořádají Noc kostelů; bylo přislíbeno vrácení obrazu; plánují ozvučení kostela- osloven
p. Pecka,

 

  

VI. Opravy kostelů a farních budov  

Viz bod VIII.

 

VII.         Zpráva z farní charity  

-           poděkování Markétě Š. za zprostředkování pomoci z Potravinové banky a rozvoz po vesnicích

-           se zpožděním přijde tříkrálová sbírka. Je možnost upozornit na potřebné lidi.

-           Charita doporučuje obnovit nedělní sbírky v kostele, peníze na provoz farnosti budou chybět.

 

VIII.       Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan

-           Převoz restaurované a opravené skříně v červenci na kruchtu.

-           Mimo smlouvu vznikají vícenáklady na opravy fládru a zlacení; nabídka ak. mal. Stibera, hledají se další jiné možnosti (např. umělecké školy)

-           Do července dořešit opravy:

o    Očištění nátěru schodiště

o    Vymalování kůru

o    Oprava ukotvení zábradlí schodiště

o    Oprava podesty u vchodu na kůr

o    Zednické práce u vchodu na kůr

o    Restaurování dveří na kůr, oprava zámku a ostění

o    Položení kamenné dlažby ke vchodu na kruchtu

-           vikariátní technik zadal firmám, tvoří se rozpočet, bude předložen k posouzení

-           Farnost podává žádost o příspěvek ze svépomocného fondu Arcibiskupství pražského;

-           Koncerty: jeden zrušen, dva jsou na sociálních sítích, výnos cca 15 tis. Kč; červnový koncert Gospel Time přesunut na 6. 9.2020.

  

IX. Jiné

-      Otázka pronájmu klubovny pro Kř. spol. (v neděli dopoledne) od června do srpna s ohledem na zdravotní bezpečnost Po diskuzi bylo rozhodnuto, že v červnu bude pronájem poskytnut a rozhodnutí o pronájmu během prázdnin bude ponecháno na pořadateli příměstských táborů (RC Dobříšek).

-      Otázka zpěvu v rouškách při nedělní liturgii: po diskuzi byla PR většinově pro zpěv - přestože ve ztížených podmínkách není kvalitní, přesto vytváří radostnější atmosféru.

Zapsal: Jan Lachman
Schválil: P. Angelo
Příští zasedání PR  bude dne 8. 9. 2020

 

 


Zápis z jednání pastorační rady dne 14. 1. 2020

Přítomni: všichni členové PR

I.      Pastorační záležitosti

Ohlédnutí:

-       adventní duchovní obnova s P. Michalem Němečkem měla kladné ohlasy

-       roráty - návrh uspořádat společnou snídani. PR nedoporučuje - lidé spěchají do práce.

-       na příští advent by P. Angelo rád nabídnul duchovní cestu: dvojlist s duchovními texty, „průvodce adventem"

-       vánoční akce: vánoční besídka pro děti: bylo více lidí než loni;  bohoslužby a Živý Betlém bez připomínek;
návrh: putování k vánočnímu stromu města, kde by byl betlém, pokud o jeho výrobu a instalaci bude mít město zájem

-       přijímání podobojí 1x měsíčně: P. Angelo navrhuje, aby mu J.S. připomínala pravidelně 4. neděli v měsíci

-       Program pro školy (viz jiné)

Výhled:

-       duchovní obnova v postním období s Mirei Ryškovou, případně i úterky, detaily domluví P. Angelo

-       Den postu a modlitby za farnost se bude opakovat

-       Návrh na Květnou neděli: živý oslík v průvodu? od PC ke kostelu? PR většinou proti.

-       opět se uskuteční Křížová cesta v přírodě

-       P. Angelo navrhuje pozvat na přednášku Tomáše Halíka-  na vybrané teologické téma do PC. PR souhlasí.

-       Výlet pro děti 28. 3 s programem zábavně-duchovním, přípravy se ujme Láďa S.

-       Kurzy Alfa se uskuteční od 4. 3. do 20. 5. -  středy, 18. 4. společná sobota;

-       ve 3. třídě se připravuje 13 dětí na přijetí svátostí (sv. smíření a Eucharistie)


II.   PCSvT - kalendář akcí

-      v lednu - průběžně probíhá poděkování dobrovolníkům ve farnosti, kteří se pravidelně starají o určitou oblast (kostelníci, varhaníci, květinová výzdoba aj.)

-      Tříkrálová sbírka - Jana Svobodová (Charita) spočítá výtěžek a oznámí následující neděli po bohoslužbě

-      17. 1. v 19:00 - ekumenický večer s komunitou Chemin Neuf, povzbudit farníky k účasti

-      24. 1. - plánovaná schůzka pro katechety s poděkováním za jejich práci

-      8. 2. (so) Den nemocných s Farní charitou (Jana S.) v PCSvT;  v obcích bude v neděli 9. 2. při bohoslužbách

-      16. 2. (ne) agapé a příp. vernisáž nové výstavy (zatím není upřesněno)

-      19. 2. (st) - cestopisná přednáška z Madeiry jáhna Petra Váni

-      26. 2. - Popeleční středa - mše s udílením popelce - v kostele v Dobříši

-      Duchovní obnova v postním období bude s P. Stanislawem Górou v sobotu 7. 3. dopoledne

-      Velký pátek chlapi: stavění křížové cesty ve Višňové, domlouvá se účast M. Doležala

-      Biblické večery - plánuje P. Angelo, bude upřesněno

-      21. 3. (so) vernisáž a oslava skautského oddílu Minnehaha (30 let) v PCSvT

-      od 5. 4. - výstava v PC/  Miro Pogran;  19. 4. agapé a vernisáž, do poloviny května

-      5.4. Květná neděle - začátek Svatého týdne

-      Farní výlet - sobota 16. 5. , organizuje Jirka Klimt

-      FARNÍ DEN (a 1. sv. přijímání) - v neděli 24. května

-      Noc kostelů 5. června, hledá se organizátor. Pastorační středisko AP organizuje v únoru na toto téma workshop na spirituální témata. P. Angelo má představu pojmout akci meditativně.

-      každou 3. neděli v měs. bude bohoslužba zaměřena pro děti - měly by se zapojit přímluvami, přinášením darů, zpěvem...

-      připomínka k přímluvám: měla by číst dvojice (P. Angelo domluví s Irenou - zadat příp. i před bohoslužbou)


III.  Zprávy z obcí   

Rosovice: Marie V.: uskutečnil se vánoční koncert+ program pro školy; nutno dořešit pojistnou událost
 s p. Štěpánkem, zatím zaplaceno z účtu farnosti.

Svaté Pole: bez nových informací

Dlouhá Lhota: bez nových informací

  

IV.  Opravy kostelů a farních budov včetně PCSvT

-     byla osazena nová okna v sakristii a oratoři - v kostele v Dobříši,

-     byla vyrobena nová zadní lavice (na tiskoviny) a nástěnka (díky p. Havelkovi) - v kostele v Dobříši,

-     Mirek B. opravil obkládačky kolem PCsvT - svépomocí

-     oprava oken a dveří PCSvT: jediná možnost je přetřít poškozená místa a dodat okapničky

-     jsou nové rozvody na kruchtě, na jaře se zahodí a vymaluje  - v kostele v Dobříši,

-     je nutné opravit schody do oratoře  - v kostele v Dobříši

 

V.   Zpráva z farní charity  - Jana S. informovala o hospodaření FCH:
Charita má k dispozici přes 70 tis. Kč na sociální oblast; příspěvky na občerstvení pro koledníky vítány - nesmí se použít finanční prostředky z Charity.

VI. Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan - Ivo Kylar

-     Jsou hotové píšťaly, přišla 1522 tis. Kč faktura na farnost, udělá se 2. dodatek ke smlouvě na další práce

-     Ivo K. požádal o grant města na pořádání benefičních koncertů v roce 2020

-    Farnost  Jinonice má zájem o naše varhany, možnost odprodeje.

-   Je třeba ještě vybrat 960 tis. Kč

  

VII.   Různé

-      Program pro školy: hojná účast, v tomto pololetí bude pro GYMKČ a další třídy; snaha, aby se děti
       v kostele cítily dobře, navázán kontakt s učitelkami,

-      Společenství mládeže: pokračuje ve čtvrtek večer, duchovně zábavný program, dobrý ohlas u dětí

-      Páteční společenství mládeže funguje s Klárkou jen příležitostně

-      RC Dobříšek minimálně do června zůstává v PCSvT

-      nedělní katecheze pro děti: kapacita oratoře nestačí - bude jen pro 1.- 3. třídu;  oznámit v kostele

-      zajištění agapé ráno: nedaří se zapojit farníky. Návrh, aby se v přípravě agapé střídala společenství
      manželů (včetně „odpadlíků"). Přítomní členové PR zjistí reakce ve svých společenstvích.

-      Jan Lachman navrhuje přednášky v PC:  M. Doležal /knihy o P. Toufarovi/, T. Lachman /Cesta kolem
      Česka za 66 dní/, Křesťanská mezinárodní solidarita

-      Miloš K. předělá projektor v PC na HDMI

-      P. Angelo bude v ohláškách zdůrazňovat, že ohlášky jsou také na www.farnostdobris.cz

-       L. M. bude připravovat „věstník" každé 2 měsíce - postní program do Velikonoc, pak do prázdnin

-    J.S. vznesla připomínku k dopisu farníkům, který vybízel ke zvýšení příspěvku farníků na provoz farnosti včetně příspěvku
     na platy pastor. asistentů . J. S. navrhuje říci v kostele, jakou práci asistenti dělají a jaké jsou výnosy sbírek.
     Následovala diskuse PR o tom, jakým způsobem informovat farníky.
     
Závěry z diskuze:
- První dopis se nedostal ke všem farníkům, téma je třeba opakovat
-  Ekonomická rada vyhodnotí stav financí koncem února a napíše další dopis farníkům - je potřeba vysvětlit o jaké
            náklady jde (není to jen příspěvek na platy P. A.)
- obecně ke sbírkám: sdělit účel sbírky na začátku mše, účelová sbírka po bohoslužbě - pokladničky u dveří
- běžná sbírka během nedělní bohoslužby slouží na provozní náklady (vč. příspěvku na asistenty)
- z příspěvků převodem na účet farnosti neodvádíme 10% AP jako z běžných sbírek do košíčku.


Příští zasedání PR  se uskuteční 10. 3. 2020
Zapsal: Jan Lachman
Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z jednání PR dne 12. 11. 2019

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Miloš Kořínek, Ivo Kylar, Jan Lachman, Ludmila Musilová, Josef Rendl, Ladislav Svoboda, Jana Svobodová, Markéta Štěpánová, Marie Vaněčková.

Omluven: Martin Musil

1/Pastorační záležitosti P. Angelo

-Společenství mládeže: starší mládež 18+ povede nadále Klára S. v pátek, mladší společenství 11-18 let nově povede P. Angelo s Magdou J. ve čtvrtek od 18:00. Náplní bude zábava, hry, formace, modlitba, sdílení

-Programy pro školy: rozšiřuje se, kromě obou ZŠ  se přidalo GYMKČ a lesní škola

-Josef. R. navrhuje otevřít kurz Alfa, zatím 6 zájemců. Předběžně od února 2020.

- máme 3 katechumeny, T.K. bude pokřtěn už o Velikonocích 2020. Dalšími jsou E.K. a L.Š.

 

2/  Kalendář akcí

Do Vánoc:
16.11. (so) - brigáda v budově a na zahradě PC (detaily níže ad 4/)
17. 11. Agapé, vyzvánění zvonů v 17 hod 11 minut zajistí Ivo K. i v obcích, připomínka 17.11.1989

27.11. Červená středa: podpora lidí pronásledovaných pro víru (www.cervenastreda.cz); vzpomeneme při večerní bohoslužbě komentářem a přímluvami. Lze využít plakát a další materiály z webu.
14.12. (so) duchovní obnova s P. Michalem N. od 9:00 se mší sv. cca do 12 hodin, odpoledne vernisáž a kruhové tance od 16:00
15.12. agapé, sbírka na varhany
16. 12. (po) Zpovědní odpoledne
roráty v Adventu - úterky od 6.15 hodin

23.12. Betlémské světlo - skauti, hodina bude upřesněna
29. 12. (ne) od 16.00 Živý Betlém (Láďa S.)
Zpívání u jesliček 24.12. - od 14:30 (Láďa S.)

 

Na Vánoce je potřeba zajistit:
Adventní věnec do kostela zajistí Štěpánka, Jirka K. dodá chvojí
stromky pro kostel dodá Jirka K. do 23.12.,  převezme Jana Sv., P. Angelo domluví s mládeží termín jejich zasazení do stojanů a ozdobení

úklid kostela před Vánocemi - 30.11. sobota od 9:00

Neděle 24.11. sbírka na topení v kostele v Dobříši  (jinak též kromě 8.12. na bohoslovce a
15.12. sbírka na obnovu varhan)

Bohoslužby o Vánocích:

Úterý  24. 12.  Štědrý den: 14.30 Dobříš (bohoslužba slova děti), 21.00 Rosovice, 22.00 Dlouhá Lhota, 22.00 Stará Huť (bohoslužba slova), 22.30 Svaté Pole, 24.00 Dobříš

Středa 25. 12.  Slavnost Narození Páně/Boží hod vánoční -  9.00 Dobříš

Čtvrtek  26. 12.  Svátek sv. Štěpána -  8.30 Dobříš - kaple v Domově seniorů     

Pátek  27. 12.  Svátek sv. Jana Evangelisty  -  18.00 Dobříš

Sobota  28. 12.  Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků -  8.30 Dobříš

Neděle 29. 12. Svátek Svaté Rodiny - j. v neděli  (mše s obnovou manželského slibu)

Úterý 31. 12. 2019 Svátek sv. Silvestra - 16.00 Dobříš

Středa 1. 1. 2020  Slavnost Matky Boží, Panny Marie - j. v neděli


Akce po Vánocích:
Tříkrálový koncert sboru -5.1.17:00
Ekumenická bohoslužba a společenský večer v lednu kolem 18.1., P. Angelo upřesní termín
Poděkování dobrovolníkům - 10.1. v 19:45
Seminář a DO v postní době: P. Angelo jedná s P. Stanislawem o DO, seminář bude upřesněn

Farní výlet - sobota 16.5., zorganizuje Jiří K.

FARNÍ DEN (1.sv.př.) - v neděli 24. května

Výstavy:

listopad D. Doubková + Miro Pogran: práce dětí z kroužku,
prosinec - leden Daniela Doubková (autorská výstava)
únor - březen zatím neobsazeno, P. Angelo osloví Tomáše K.

březen - duben  skautská výstava (30 let  oddílu Minnehaha)
květen - červen - Z. H. výstava Madon jejích studentů - zatím nepotvrzeno

 

3/ Informace o odchodu RC Dobříšek:
P. Angelo navrhuje projednat, až bude jistý termín odchodu RC.

 

4/ Budova PCSvT a hřiště

-         podzimní brigáda v sobotu 16.11., povede Ivo K.

-         na zahradě - spravit plot, shrabat listí, vyčistit okapy, odstranit náletové stromky,

-         na hřišti - OTK -  síťka na basket (odstranit zbytky);

-         v budově - utřít prach ve výškách (ve velkém sále a jinde).

5/  Zprávy z obcí  
Rosovice: pořízena nová skříňka v sakristii na náklady obce

6/ Zprávy z farní charity  - Jana Sv.

- příprava tříkrálové sbírky

- krabice dětem od 28.11. do 2.12.

- FCH má volné prostředky pro potřebné

- Jana by ráda agendu FCH předala někomu mladšímu

- den nemocných  se uskuteční 8.2.

 

7/ Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan - Ivo K.

-         Je zhotoveno cca 600 ks píšťal pro 11 rejstříků

-         Probíhají práce na zpevnění varhanní skříně

-         Je zahájena výroba píšťal rejstříku Principal 8´

-         Kontrolní den je 17.12. v Krnově - za účasti Štěpána Sv. a Ivo K.

Veřejná sbírka

-         k dnešnímu dni přišlo na účet veř. sbírky  3 273 000 Kč

-         schází 1 027 000 Kč

-         Z veřejné sbírky hrazeny faktury vystavené firmou Kánský-Brachtl v celkové částce  1 068 308 Kč

-         Faktury jsou  adresovány na Farnost Dobříš  - na základě Darovací smlouvy  z 14.4.2019 uzavřené na částku 1 586 370 Kč

Grant 2020

-         Ivo K. připravuje žádost o grant města na organizování  koncertů pro varhany

-         Má rozjednaných cca 6 koncertů pro příští rok, předpoklad 8 koncertů, např.

Pěvecký sbor Concordia z USA, Škampovo kvarteto, Gospel Time se Zuzanou Stírskou, orchestr Quattro Corde,  Soubor  Piccolo coro

Práce na kruchtě

-         Podlaha kruchty je pokryta vlnitou papírovou lepenkou a dodanými kartony od M.M. jako ochrana před poškozením.

-         Josef Vaněček provede opravy elektroinstalace

-         Příslib p. Štěpánka, že dodá materiál (cihly) na novou podestu pod schodištěm na kůr

-         Příslib p. Štěpánka dodat návrh na osvětlení kruchty a schodiště.

-         Není zajištěna oprava dřevěného schodiště

-         Potřeba naplánovat výmalbu kruchty na léto 2020

Koncerty do konce roku

-         24.11. ZUŠ Dobřichovice - zámek Dobříš - Český advent - ve prospěch dobříšských varhan

-         15.12. Barokní andílci - kostel Dobříš  od 17.00 hodin - benefiční koncert.

  

8/ Různé

-         Placení pastoračních asistentů: od 1.1. platí farnosti v plné výši, cca 280 tis. Kč ročně; 13.11. projedná Ekonomická rada a navrhne řešení; PR se jednomyslně vyjádřila, že chceme a potřebujeme pastorační asistenty i nadále

-         Lída zajistí papír pro děti do kostela na kreslení

Opravy v kostele:

-         13.11. bude provedeno vyčištění ucpaného svodu na levé straně presbytáře. Ucpaný kotlík od nánosů od holubů. Při dešti okap v místě kotlíku přetéká a při  mrazech hrozí poškození okapu a omítky kostela. P. Štěpánek posílá pokrývače, který tam vleze rozebráním střešní krytiny a následně krytinu opraví.

-         Farnost požádala majitele pozemku na severní straně kostela  ( J.C. Mansfelda a Kristinu Mansfeldovou) o souhlas k navrácení kamenné dlažby (uložené na zahrádce za sakristií)  podél kostela. Po obdržení bude možné vyjednat stanovisko od stavebního úřadu. S ohledem na zpoždění je reálné provést přesun na jaře. Počítá se, že  práce budou provedené svépomocně.

-         V této souvislosti by měly být opraveny tři schodové stupně do oratoře.

-         Nástěnka a stolek za lavicemi jsou zadané u pana Havelky, v této souvislosti dojde ke zrušení kovového stojanu a provizorní nástěnky.

Opravy PC:

-         Revize plynového kotle proběhla 23.10.2019. - Kotel je funkční, cca 20 let starý.  Technik navrhuje udělat poptávku na nový kotel a rozvody s ohledem na vylepšení regulace temperování jednotlivých prostor. Stávající nastavení je v závislosti na venkovní teplotě, regulace je možná pouze obsluhou ventilů. V poptávce je třeba zohlednit případné stavební úpravy.  Problém s vytápěním horního patra byl způsoben nedostatkem tlaku v systému způsobeném úbytku vody v potrubí a nulovým tlakem v tlakové nádobě. Je zapotřebí nechávat otevřené okno v kotelně pro sání vzduchu pro hořáky.

-         26.11. se uskuteční revize komínu PC

-         bude dokončeno obložení PC kabřincem i zezadu budovy směrem k MC.  

 

Příští setkání PR se uskuteční 14. ledna 2020

 

Zapsal: Jan Lachman

Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z jednání PR dne 10. 9. 2019

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Ivo Kylar, Ludmila Musilová, Martin Musil, Josef Rendl, Jana Svobodová, Marie Vaněčková, Markéta Štěpánová. 

Omluveni: Miloš Kořínek, Ladislav Svoboda, Jana Svobodová.


Úvodní slovo k nové pastorační ra