Zápis z jednání pastorační rady dne 14.1.2020

Přítomni: všichni členové PR

I.      Pastorační záležitosti

Ohlédnutí:

-       adventní duchovní obnova s P. Michalem Němečkem měla kladné ohlasy

-       roráty - návrh uspořádat společnou snídani. PR nedoporučuje - lidé spěchají do práce.

-       na příští advent by P. Angelo rád nabídnul duchovní cestu: dvojlist s duchovními texty, „průvodce adventem"

-       vánoční akce: vánoční besídka pro děti: bylo více lidí než loni;  bohoslužby a Živý Betlém bez připomínek;
návrh: putování k vánočnímu stromu města, kde by byl betlém, pokud o jeho výrobu a instalaci bude mít město zájem

-       přijímání podobojí 1x měsíčně: P. Angelo navrhuje, aby mu J.S. připomínala pravidelně 4. neděli v měsíci

-       Program pro školy (viz jiné)

Výhled:

-       duchovní obnova v postním období s Mirei Ryškovou, případně i úterky, detaily domluví P. Angelo

-       Den postu a modlitby za farnost se bude opakovat

-       Návrh na Květnou neděli: živý oslík v průvodu? od PC ke kostelu? PR většinou proti.

-       opět se uskuteční Křížová cesta v přírodě

-       P. Angelo navrhuje pozvat na přednášku Tomáše Halíka-  na vybrané teologické téma do PC. PR souhlasí.

-       Výlet pro děti 28. 3 s programem zábavně-duchovním, přípravy se ujme Láďa S.

-       Kurzy Alfa se uskuteční od 4. 3. do 20. 5. -  středy, 18. 4. společná sobota;

-       ve 3. třídě se připravuje 13 dětí na přijetí svátostí (sv. smíření a Eucharistie)


II.   PCSvT - kalendář akcí

-      v lednu - průběžně probíhá poděkování dobrovolníkům ve farnosti, kteří se pravidelně starají o určitou oblast (kostelníci, varhaníci, květinová výzdoba aj.)

-      Tříkrálová sbírka - Jana Svobodová (Charita) spočítá výtěžek a oznámí následující neděli po bohoslužbě

-      17. 1. v 19:00 - ekumenický večer s komunitou Chemin Neuf, povzbudit farníky k účasti

-      24. 1. - plánovaná schůzka pro katechety s poděkováním za jejich práci

-      8. 2. (so) Den nemocných s Farní charitou (Jana S.) v PCSvT;  v obcích bude v neděli 9. 2. při bohoslužbách

-      16. 2. (ne) agapé a příp. vernisáž nové výstavy (zatím není upřesněno)

-      19. 2. (st) - cestopisná přednáška z Madeiry jáhna Petra Váni

-      26. 2. - Popeleční středa - mše s udílením popelce - v kostele v Dobříši

-      Duchovní obnova v postním období bude s P. Stanislawem Górou v sobotu 7. 3. dopoledne

-      Velký pátek chlapi: stavění křížové cesty ve Višňové, domlouvá se účast M. Doležala

-      Biblické večery - plánuje P. Angelo, bude upřesněno

-      21. 3. (so) vernisáž a oslava skautského oddílu Minnehaha (30 let) v PCSvT

-      od 5. 4. - výstava v PC/  Miro Pogran;  19. 4. agapé a vernisáž, do poloviny května

-      5.4. Květná neděle - začátek Svatého týdne

-      Farní výlet - sobota 16. 5. , organizuje Jirka Klimt

-      FARNÍ DEN (a 1. sv. přijímání) - v neděli 24. května

-      Noc kostelů 5. června, hledá se organizátor. Pastorační středisko AP organizuje v únoru na toto téma workshop na spirituální témata. P. Angelo má představu pojmout akci meditativně.

-      každou 3. neděli v měs. bude bohoslužba zaměřena pro děti - měly by se zapojit přímluvami, přinášením darů, zpěvem...

-      připomínka k přímluvám: měla by číst dvojice (P. Angelo domluví s Irenou - zadat příp. i před bohoslužbou)


III.  Zprávy z obcí   

Rosovice: Marie V.: uskutečnil se vánoční koncert+ program pro školy; nutno dořešit pojistnou událost
 s p. Štěpánkem, zatím zaplaceno z účtu farnosti.

Svaté Pole: bez nových informací

Dlouhá Lhota: bez nových informací

  

IV.  Opravy kostelů a farních budov včetně PCSvT

-     byla osazena nová okna v sakristii a oratoři - v kostele v Dobříši,

-     byla vyrobena nová zadní lavice (na tiskoviny) a nástěnka (díky p. Havelkovi) - v kostele v Dobříši,

-     Mirek B. opravil obkládačky kolem PCsvT - svépomocí

-     oprava oken a dveří PCSvT: jediná možnost je přetřít poškozená místa a dodat okapničky

-     jsou nové rozvody na kruchtě, na jaře se zahodí a vymaluje  - v kostele v Dobříši,

-     je nutné opravit schody do oratoře  - v kostele v Dobříši

 

V.   Zpráva z farní charity  - Jana S. informovala o hospodaření FCH:
Charita má k dispozici přes 70 tis. Kč na sociální oblast; příspěvky na občerstvení pro koledníky vítány - nesmí se použít finanční prostředky z Charity.

VI. Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan - Ivo Kylar

-     Jsou hotové píšťaly, přišla 1522 tis. Kč faktura na farnost, udělá se 2. dodatek ke smlouvě na další práce

-     Ivo K. požádal o grant města na pořádání benefičních koncertů v roce 2020

-    Farnost  Jinonice má zájem o naše varhany, možnost odprodeje.

-   Je třeba ještě vybrat 960 tis. Kč

  

VII.   Různé

-      Program pro školy: hojná účast, v tomto pololetí bude pro GYMKČ a další třídy; snaha, aby se děti
       v kostele cítily dobře, navázán kontakt s učitelkami,

-      Společenství mládeže: pokračuje ve čtvrtek večer, duchovně zábavný program, dobrý ohlas u dětí

-      Páteční společenství mládeže funguje s Klárkou jen příležitostně

-      RC Dobříšek minimálně do června zůstává v PCSvT

-      nedělní katecheze pro děti: kapacita oratoře nestačí - bude jen pro 1.- 3. třídu;  oznámit v kostele

-      zajištění agapé ráno: nedaří se zapojit farníky. Návrh, aby se v přípravě agapé střídala společenství
      manželů (včetně „odpadlíků"). Přítomní členové PR zjistí reakce ve svých společenstvích.

-      Jan Lachman navrhuje přednášky v PC:  M. Doležal /knihy o P. Toufarovi/, T. Lachman /Cesta kolem
      Česka za 66 dní/, Křesťanská mezinárodní solidarita

-      Miloš K. předělá projektor v PC na HDMI

-      P. Angelo bude v ohláškách zdůrazňovat, že ohlášky jsou také na www.farnostdobris.cz

-       L. M. bude připravovat „věstník" každé 2 měsíce - postní program do Velikonoc, pak do prázdnin

-    J.S. vznesla připomínku k dopisu farníkům, který vybízel ke zvýšení příspěvku farníků na provoz farnosti včetně příspěvku
     na platy pastor. asistentů . J. S. navrhuje říci v kostele, jakou práci asistenti dělají a jaké jsou výnosy sbírek.
     Následovala diskuse PR o tom, jakým způsobem informovat farníky.
     
Závěry z diskuze:
- První dopis se nedostal ke všem farníkům, téma je třeba opakovat
-  Ekonomická rada vyhodnotí stav financí koncem února a napíše další dopis farníkům - je potřeba vysvětlit o jaké
            náklady jde (není to jen příspěvek na platy P. A.)
- obecně ke sbírkám: sdělit účel sbírky na začátku mše, účelová sbírka po bohoslužbě - pokladničky u dveří
- běžná sbírka během nedělní bohoslužby slouží na provozní náklady (vč. příspěvku na asistenty)
- z příspěvků převodem na účet farnosti neodvádíme 10% AP jako z běžných sbírek do košíčku.


Příští zasedání PR  se uskuteční 10. 3. 2020
Zapsal: Jan Lachman
Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z jednání PR dne 12. 11. 2019

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Miloš Kořínek, Ivo Kylar, Jan Lachman, Ludmila Musilová, Josef Rendl, Ladislav Svoboda, Jana Svobodová, Markéta Štěpánová, Marie Vaněčková.

Omluven: Martin Musil

1/Pastorační záležitosti P. Angelo

-Společenství mládeže: starší mládež 18+ povede nadále Klára S. v pátek, mladší společenství 11-18 let nově povede P. Angelo s Magdou J. ve čtvrtek od 18:00. Náplní bude zábava, hry, formace, modlitba, sdílení

-Programy pro školy: rozšiřuje se, kromě obou ZŠ  se přidalo GYMKČ a lesní škola

-Josef. R. navrhuje otevřít kurz Alfa, zatím 6 zájemců. Předběžně od února 2020.

- máme 3 katechumeny, T.K. bude pokřtěn už o Velikonocích 2020. Dalšími jsou E.K. a L.Š.

 

2/  Kalendář akcí

Do Vánoc:
16.11. (so) - brigáda v budově a na zahradě PC (detaily níže ad 4/)
17. 11. Agapé, vyzvánění zvonů v 17 hod 11 minut zajistí Ivo K. i v obcích, připomínka 17.11.1989

27.11. Červená středa: podpora lidí pronásledovaných pro víru (www.cervenastreda.cz); vzpomeneme při večerní bohoslužbě komentářem a přímluvami. Lze využít plakát a další materiály z webu.
14.12. (so) duchovní obnova s P. Michalem N. od 9:00 se mší sv. cca do 12 hodin, odpoledne vernisáž a kruhové tance od 16:00
15.12. agapé, sbírka na varhany
16. 12. (po) Zpovědní odpoledne
roráty v Adventu - úterky od 6.15 hodin

23.12. Betlémské světlo - skauti, hodina bude upřesněna
29. 12. (ne) od 16.00 Živý Betlém (Láďa S.)
Zpívání u jesliček 24.12. - od 14:30 (Láďa S.)

 

Na Vánoce je potřeba zajistit:
Adventní věnec do kostela zajistí Štěpánka, Jirka K. dodá chvojí
stromky pro kostel dodá Jirka K. do 23.12.,  převezme Jana Sv., P. Angelo domluví s mládeží termín jejich zasazení do stojanů a ozdobení

úklid kostela před Vánocemi - 30.11. sobota od 9:00

Neděle 24.11. sbírka na topení v kostele v Dobříši  (jinak též kromě 8.12. na bohoslovce a
15.12. sbírka na obnovu varhan)

Bohoslužby o Vánocích:

Úterý  24. 12.  Štědrý den: 14.30 Dobříš (bohoslužba slova děti), 21.00 Rosovice, 22.00 Dlouhá Lhota, 22.00 Stará Huť (bohoslužba slova), 22.30 Svaté Pole, 24.00 Dobříš

Středa 25. 12.  Slavnost Narození Páně/Boží hod vánoční -  9.00 Dobříš

Čtvrtek  26. 12.  Svátek sv. Štěpána -  8.30 Dobříš - kaple v Domově seniorů     

Pátek  27. 12.  Svátek sv. Jana Evangelisty  -  18.00 Dobříš

Sobota  28. 12.  Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků -  8.30 Dobříš

Neděle 29. 12. Svátek Svaté Rodiny - j. v neděli  (mše s obnovou manželského slibu)

Úterý 31. 12. 2019 Svátek sv. Silvestra - 16.00 Dobříš

Středa 1. 1. 2020  Slavnost Matky Boží, Panny Marie - j. v neděli


Akce po Vánocích:
Tříkrálový koncert sboru -5.1.17:00
Ekumenická bohoslužba a společenský večer v lednu kolem 18.1., P. Angelo upřesní termín
Poděkování dobrovolníkům - 10.1. v 19:45
Seminář a DO v postní době: P. Angelo jedná s P. Stanislawem o DO, seminář bude upřesněn

Farní výlet - sobota 16.5., zorganizuje Jiří K.

FARNÍ DEN (1.sv.př.) - v neděli 24. května

Výstavy:

listopad D. Doubková + Miro Pogran: práce dětí z kroužku,
prosinec - leden Daniela Doubková (autorská výstava)
únor - březen zatím neobsazeno, P. Angelo osloví Tomáše K.

březen - duben  skautská výstava (30 let  oddílu Minnehaha)
květen - červen - Z. H. výstava Madon jejích studentů - zatím nepotvrzeno

 

3/ Informace o odchodu RC Dobříšek:
P. Angelo navrhuje projednat, až bude jistý termín odchodu RC.

 

4/ Budova PCSvT a hřiště

-         podzimní brigáda v sobotu 16.11., povede Ivo K.

-         na zahradě - spravit plot, shrabat listí, vyčistit okapy, odstranit náletové stromky,

-         na hřišti - OTK -  síťka na basket (odstranit zbytky);

-         v budově - utřít prach ve výškách (ve velkém sále a jinde).

5/  Zprávy z obcí  
Rosovice: pořízena nová skříňka v sakristii na náklady obce

6/ Zprávy z farní charity  - Jana Sv.

- příprava tříkrálové sbírky

- krabice dětem od 28.11. do 2.12.

- FCH má volné prostředky pro potřebné

- Jana by ráda agendu FCH předala někomu mladšímu

- den nemocných  se uskuteční 8.2.

 

7/ Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan - Ivo K.

-         Je zhotoveno cca 600 ks píšťal pro 11 rejstříků

-         Probíhají práce na zpevnění varhanní skříně

-         Je zahájena výroba píšťal rejstříku Principal 8´

-         Kontrolní den je 17.12. v Krnově - za účasti Štěpána Sv. a Ivo K.

Veřejná sbírka

-         k dnešnímu dni přišlo na účet veř. sbírky  3 273 000 Kč

-         schází 1 027 000 Kč

-         Z veřejné sbírky hrazeny faktury vystavené firmou Kánský-Brachtl v celkové částce  1 068 308 Kč

-         Faktury jsou  adresovány na Farnost Dobříš  - na základě Darovací smlouvy  z 14.4.2019 uzavřené na částku 1 586 370 Kč

Grant 2020

-         Ivo K. připravuje žádost o grant města na organizování  koncertů pro varhany

-         Má rozjednaných cca 6 koncertů pro příští rok, předpoklad 8 koncertů, např.

Pěvecký sbor Concordia z USA, Škampovo kvarteto, Gospel Time se Zuzanou Stírskou, orchestr Quattro Corde,  Soubor  Piccolo coro

Práce na kruchtě

-         Podlaha kruchty je pokryta vlnitou papírovou lepenkou a dodanými kartony od M.M. jako ochrana před poškozením.

-         Josef Vaněček provede opravy elektroinstalace

-         Příslib p. Štěpánka, že dodá materiál (cihly) na novou podestu pod schodištěm na kůr

-         Příslib p. Štěpánka dodat návrh na osvětlení kruchty a schodiště.

-         Není zajištěna oprava dřevěného schodiště

-         Potřeba naplánovat výmalbu kruchty na léto 2020

Koncerty do konce roku

-         24.11. ZUŠ Dobřichovice - zámek Dobříš - Český advent - ve prospěch dobříšských varhan

-         15.12. Barokní andílci - kostel Dobříš  od 17.00 hodin - benefiční koncert.

  

8/ Různé

-         Placení pastoračních asistentů: od 1.1. platí farnosti v plné výši, cca 280 tis. Kč ročně; 13.11. projedná Ekonomická rada a navrhne řešení; PR se jednomyslně vyjádřila, že chceme a potřebujeme pastorační asistenty i nadále

-         Lída zajistí papír pro děti do kostela na kreslení

Opravy v kostele:

-         13.11. bude provedeno vyčištění ucpaného svodu na levé straně presbytáře. Ucpaný kotlík od nánosů od holubů. Při dešti okap v místě kotlíku přetéká a při  mrazech hrozí poškození okapu a omítky kostela. P. Štěpánek posílá pokrývače, který tam vleze rozebráním střešní krytiny a následně krytinu opraví.

-         Farnost požádala majitele pozemku na severní straně kostela  ( J.C. Mansfelda a Kristinu Mansfeldovou) o souhlas k navrácení kamenné dlažby (uložené na zahrádce za sakristií)  podél kostela. Po obdržení bude možné vyjednat stanovisko od stavebního úřadu. S ohledem na zpoždění je reálné provést přesun na jaře. Počítá se, že  práce budou provedené svépomocně.

-         V této souvislosti by měly být opraveny tři schodové stupně do oratoře.

-         Nástěnka a stolek za lavicemi jsou zadané u pana Havelky, v této souvislosti dojde ke zrušení kovového stojanu a provizorní nástěnky.

Opravy PC:

-         Revize plynového kotle proběhla 23.10.2019. - Kotel je funkční, cca 20 let starý.  Technik navrhuje udělat poptávku na nový kotel a rozvody s ohledem na vylepšení regulace temperování jednotlivých prostor. Stávající nastavení je v závislosti na venkovní teplotě, regulace je možná pouze obsluhou ventilů. V poptávce je třeba zohlednit případné stavební úpravy.  Problém s vytápěním horního patra byl způsoben nedostatkem tlaku v systému způsobeném úbytku vody v potrubí a nulovým tlakem v tlakové nádobě. Je zapotřebí nechávat otevřené okno v kotelně pro sání vzduchu pro hořáky.

-         26.11. se uskuteční revize komínu PC

-         bude dokončeno obložení PC kabřincem i zezadu budovy směrem k MC.  

 

Příští setkání PR se uskuteční 14. ledna 2020

 

Zapsal: Jan Lachman

Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis z jednání PR dne 10. 9. 2019

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Ivo Kylar, Ludmila Musilová, Martin Musil, Josef Rendl, Jana Svobodová, Marie Vaněčková, Markéta Štěpánová. 

Omluveni: Miloš Kořínek, Ladislav Svoboda, Jana Svobodová.


Úvodní slovo k nové pastorační radě
- P. Angelo

 

I.     Volba místopředsedy a sekretáře
V tajné volbě byli zvoleni místopředsedkyní PR Zuzana K. a sekretářem Jan L.

II.   Pastorační záležitosti
  - zpověď pro děti 3. 10. (Čt)
  - PR navrhla podávání podobojí v neděli cca jednou měsíčně pitím z kalicha, poprvé v neděli 13.10.,
neděli předtím 6.10. bude mít P. Angelo k přijímání podobojí katechezi; nutný větší počet podávajících
 -  katecheze v říjnu tentokrát formou jedné přednášky, P. Angelo poptá přednášejícího
 - misijní říjen - misijní neděle 20. 10. mše pro děti. (misijní koláč, letáky apod.)
 -
modlitba na hřbitově za zemřelé 3.11. ve 14:30 Svaté pole, v 15:30 Dobříš
 -
 exercicie v Poličanech 8.-10.11.  (Karel S., kapacita již vyčerpána)
 -  podzimní výlet s dětmi: termín stanoví P. Angelo, až bude znát rozvrh výuky dálkařů na TF. Navrhovaný cíl    výletu Albertovy skály
-  ADVENT: duch. obnova v So 30.11., zpovědní odpoledne Po 16.12.
-  nabídka pro školy (vánoční program, povídání o Bibli pro gymnazisty)

Vedení společenství mládeže: zatím pokračuje Klára S., P. Angelo s ní probere možnou soustavnější spolupráci

-  farnost má 3 nové katechumeny: Lucii, Tomáše a Elišku, příprava na křest již začala.

III.      FARNÍ POUŤ (z minulého setkání PR: na významné poutní místo - CK Palomino připraví pouť podle přání farnosti. CK Křížek má bohatší duchovní program (Izrael), ale finančně náročný. J. Rendl některou z následujících nedělí osloví farníky od ambonu se svou zkušeností z pouti do Izraele. Následně oslovíme farnost e-mailem, abychom zjistili zájem. Jiná možnost: farní pouť spolu se stodůleckou farností do Itálie

IV. PCSvT - programy a další akce
 informace o PRAVIDELNÉM programu:
         farní pravidelné akce (seniorky, růženec, f.sbor, muži, modlitba matek, náboženství, mládež, manželé)
         další akce pro dospělé: kruhové tance s Evou, cvičení pro seniory, FARNÍ KNIHOVNA (P. Angelo udělá reklamu při bohoslužbě).
         akce pro děti (zájmové): výtvarka s Mirem a Danielou, Zpívánky s Jitkou
         pravidelné pronájmy pro RC Dobříšek - rozšíření: tance (3 skupiny), hrátky s batolátky, aerobic
AKTUÁLNÍ:                 
-  přednáška 23. 10. v 19:00 (St) Moje Pacifická hřebenovka (Monika Benešová)
-  nedělní termíny agapé:  6. 10., 17.11., 15. 12.
-  vernisáže a výstavy: Ne 6.10. (fotky z léta-farníci), St 13.11. výtvarka-děti, So 14.12. Daniela Doubková

V.     Zprávy z obcí  
Rosovice - posvícení 20.10.; krupobití 1.7. poškodilo střechu a vitráže
Svaté Pole -zvýšila se účast, při bohoslužbě asistuje až 7 ministrantů
Dlouhá Lhota - začal působit nový varhaník z Příbrami

VI.  Opravy farních budov a údržbě hřiště a zahrady
PCSvT:
Oprava dlaždiček na přízemním soklu budovy - v létě provedl Mirek.
Oprava oken na budově PCSvT - při velkých deštích zatéká. Malé okapy zřejmě nestačí odvádět vodu. Oprava fasády. Nutné zapojit p. Štěpánka
Hřiště: nutné opravit koš, otázka roční OTK po 10 letech.
Zahrada: Náletové keříky na svahu - termín brigády v říjnu navrhne Ivo Kylar.

Kostel
Dobříš:
Místo klekátka vzadu - p. Havelka vyrobí dřevěný stolek pro informační letáky, s pokladničkou.
Vzadu nová nástěnka s podélnou poličkou. Kovové regály budou zlikvidovány.
Zvukař zlepšil stav mikrofonů.

Ivo Kylar zorganizuje brigádu mužů na zpětné rozmístění kamenů okolo kostela.

VII.    Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan - Ivo K.

Chybí cca 1150 tis. Kč. Vyrábějí se píšťaly, do konce roku budou kompletní, končí tak možnost adopce.  
Ne 15.10. v kostele koncert pro varhany

Jiné:  Markéta Št. nabízí, že bude pěstovat květiny do kostela na pozemku za kostelem. Bude nutné upravit pozemek navezením hlíny.

-    Sociální odbor radnice oslovil farnosti s dotazem, co jsou ochotné dělat pro lidi bez domova.

-    P. Angelo bude komunikovat nepravidelné akce (pohřby, svatby, křty) Zuzce K. a Katce S. kvůli koordinaci výzdoby kostela


P
říští zasedání PR  bude dne 12.11.2019

Zapsal: Jan Lachman

Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis ze setkání pastorační rady  26. 3. 2019 

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Ivo Kylar, Ludmila Musilová, Miroslava Musilová, Jiří Novotný, Miroslav Sochor, Jana Svobodová, Josef Vaněček, Martina Svárovská, Ladislav Svoboda. 
Omluveni: Jan Lachman, Bohdan Urban.
Host: Jiří Klimt

I.  FARNÍ POUŤ ve středu 8. května bude na poutní místa Podsrp u Strakonic (studánka, barokní kostel Panny Marie) a odtud přes Vodňany, kde bude oběd, do Lomce (poutní kostel). Odjezd autobusem v 8.00 od kostela v Dobříši, přes Obořiště a Dlouhou Lhotu. Návrat kolem 18. hodiny. Organizuje J. K. (autobus, oběd, návštěvy objektů). L. připraví do kostelů přihlašovací archy a udělá plakát.

II. Některé nově plánované akce   (celý Kalendář akcí - viz web www.farnostdobris.cz)
Od út  9. 4. do čt 11. 4. - duchovní obnova v Poličanech (s P. Angelem) zejm. pro katechumeny
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi:
      v so 30. 3. v čase 9-11 h (P. Angelo) a 14 - 16 h (P. Jozef Andrejčák) v PCSvT
      a v po 15. 4. - zpovědní odpoledne od 15.00 v PCSvT. A také v jiný čas -na požádání.
Velikonoce: oproti loňsku bude křížová cesta na Velký pátek od 14.15. Na Bílou sobotu jsou dopoledne od 9.00 katechumenátní obřady - v kostele v Dobříši. Noční agapé po vigilii Vzkříšení nebude.
út 23. 4. (sv. Vojtěch) - 17.30 mše v kostele v D, v 18.30 ekum. bohosl. v evang.  kostele a agapé na faře.
so 27. 4. - výlet s dětmi na Skalku u Mníšku. Bude ještě organizační schůzka (Láďa).
so 18. 5. - Májové slavnosti - v kostele v Dobříši bude program pro děti (Markéta Španělová).
st 12. 6. - biskup V. Malý přijede na vizitaci. Od 18.00 bude mše v kostele v Dobříši a biřmování nově pokřtěných. Po mši by mohlo být agapé v PCSvT (zajistí Jana S. a Martina).
so 15. 6. - biskup Z. Wasserbauer bude mít od 14.00 mši ve Lhotce - k výročí založení kapličky.
19. 6. -
Parabiblický literární večer aneb Ježíšův příběh dnes. Vystoupí Saša Flek, autor parafrázované verze
              Bible, tzv. Parabible - v PCSvT. V rámci večera bude také prodej této knížky.
4. - 8. 7. - Indiáni. O akci je velký zájem, přihlásilo se 75 tatínků s dětmi.
13. - 27. 7. - Skautský tábor

FARNÍ POUŤ  na významné poutní místo (Izrael, La-Saletta, Řím, Lurdy apod.). P. Angelo informoval o nabídce CK Palomino, která by připravila pouť farnosti podle přání. Jinou možností je pouť s CK Křížek. Členové PR budou informovat další farníky (v rámci skupin apod.), zda by byl o pouť zájem.

FARNÍ DOVOLENÁ  Farnost Barrandov nabízí volná místa v rámci jejich farní dovolené v termínu 4.- 11. 8. 2019 na Svatém Hostýně. Zájemci se mohou přihlásit přes internet.

(Další nabídku 22. - 29. 6. v Poutním domě Velehrad v obci sv. Martin v Alpách jsme odmítli, neboť podmínkou je počet 48 osob a nutnost zajistit vaření, příp. kuchaře.)

 

III. VOLBY do PR se budou konat v neděli 28. 4. v kostele v Dobříši. Volební komise: P. Angelo, Jana Svobodová, Marie Šochová.
Postup voleb: v neděli 31. 3. budou farníci vyzváni k navržení kandidátů, 7. 4. odevzdají písemné návrhy kandidátů (v kostele), 14. 4. budou zveřejněna jména kandidátů, kteří přijali kandidaturu, na nástěnkách a v nedělním oznámení. V neděli 28. 4. proběhnout volby a volební komise sečte hlasy a sepíše protokol.
Do neděle 5. 5. budou zveřejněna jména členů nové pastorační rady.

 

IV. Zprávy z obcí  
Nový mobiliář:
do některých kostelů ve farnosti (zejména Rosovice a Dobříš) byly podle potřeby zakoupeny nové konvičky, zvonky a svícny. V Dobříši byla opravena a vyčištěna kadidelnice s lodičkou.
O Velikonoční program pro ZŠ projevila zájem ZŠ v Rosovicích a školy v Dobříši (také MŠ a lesní školka).
Gymnázium v Dobříši má zájem o povídání o Bibli.

Svaté Pole: orkán shodil v březnu několik tašek ze střechy. Vikariátní technik bude věc řešit přes pojišťovnu.

V. Opravy a úpravy budov v Dobříši
V kostele v Dobříši: bude místo klekátka za lavicemi vyroben dřevěný stolek s pokladničkou, na němž mohou ležet informační letáky a plakáty. Brzy budou hotova nová okna do sakristie a do oratoře. V kostele vzadu
by měla být nová nástěnka s podélnou poličkou. Kovové regály budou zlikvidovány.
Byl pozván zvukař, aby zjistil stav mikrofonů a nabídl vylepšení. L. S. zjistí, zda se dá využít mikrofon na kůru.


Budova PSCvT:
na budově PCSvT je potřeba zlepšit vzhled fasády (po stržení psího vína). PR preferuje opravit nejdřív rozpadající se rámy oken na budově a přízemní sokl kolem budovy, kde jsou opadané dlaždičky.
Bude rozhodnuto podle finanční situace a po poradě s vikariátním technikem.

 

Zahrada u PCSvT: na úpravu zahrady dostala farnost sponzorský dar od INNOGY (20 tis. Kč). Na východní straně (u parkoviště) bude zasazen javor dlanitolistý, japonská třešeň (sacura) a magnolia.
Západní stranu (svah nad sportovním hřištěm) je nutné zkultivovat - odstranit nálety a radikálním řezem omladit keře a skalník. Za tím účelem se bude konat brigáda 6. 4. Brigádu bude koordinovat I.K.

 

VI. Zprávy z Farní charity: Charita pomůže finanční částkou 10 tis. Kč rodině z Nové Vsi, které požár zničil dům.
Zatím je stav financí ve Farní charitě velmi nízký, v květnu očekává příspěvek z TS 2019.

VII.  Zprávy ze Sdružení pro obnovu varhan: Je hotova výroční zpráva za r. 2018, je k dispozici na webových stránkách www.varhanydobris.cz a v tištěné podobě v PCSvT. Pro rok 2019 "Sdružení" připravilo 8 benefičních koncertů. První proběhl 17. 3., další koncert bude 28. 4. pod názvem Concerto passione e resurrezione v podání Tria cantabile (soprán, flétna a harfa ) v Zrcadlovém sále  dobříšského zámku. Sdružení obdrželo na r. 2019 grant od města ve výši 55 tis. Kč (provozní náklady na organizování koncertů nepokryje). V letošním roce byly zahájeny práce na stavbě varhan Varhanářskou dílnou Kánský-Brachtl, a proto je třeba v rámci oprav kostela řešit prioritně opravy schodů, dveří, elektrických rozvodů kruchty včetně výmalby.

VIII.  Příští zasedání PR stanoví a svolá farář po volbách, s novými členy PR.

 

Zapsala Ludmila Musilová dne 29. 3. 2019
Doplnil Ivo Kylar (Sdružení pro obnovu varhan)

Schválil P. Angelo Scarano

 


Zápis ze setkání pastorační rady ze dne 29. 1. 2019

Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzana Klimtová, Ivo Kylar, Ludmila Musilová, Miroslava Musilová,
Jiří Novotný, Jana Svobodová, Josef Vaněček, Ladislav Svoboda, Bohdan Urban.
Omluveni: Jan Lachman, Miroslav Sochor, Martina Svárovská

I. Informace a zhodnocení aktivit:
Na výzvu
závazně pomáhat ve farnosti (v různých oblastech) reagovalo osm osob.
Vánoční aktivity byly dobře zajištěny, na bohoslužby, Živý Betlém a Zpívání u jesliček přišlo mnoho návštěvníků, někteří přišli poprvé. Příští rok bude PR zvažovat, zda bude půlnoční mše také na Silvestra.
Vstupy pro školy na téma Vánoce: zúčastnilo se celkem 8 tříd, od MŠ až po 7. třídu (sekundu). Spolupráce dětí při programu byla velmi dobrá. Odezva od škol na program byla pozitivní, je zájem o podobné vstupy na téma Velikonoce. Připojí se také Stará Huť a ZŠ Rosovice.
Ekumenická bohoslužba a společenský večer  - byla velká účast farníků obou farností, akce se vydařila.Prezentace Marys meals: při prezentaci selhala technika, proto byla akce bez promítání videa. Je potřeba, aby si lektor přinesl na promítání svůj vlastní NTB. V ČR je několik tisíc stálých podporovatelů MM, brzy se spustí oficiální webové stránky - obdoba anglické verze.

II. Kalendář akcí  -  jaro 2019
9. 2. Den nemocných - organizuje Farní charita.23. 2. v 17.00 přednáška a vernisáž výstavy Nebeské pohledy na střední Čechy/Jiří Jiroušek.Seminář v postní době - bude se konat, lektoři a datum bude upřesněno.21. 4. Velikonoce - budou pokřtěny 3 dospělé osoby. Od čtvrtka do soboty možnost adorace v PCSvT. V sobotu ráno bude obřad Efatha a volba jména. Po vigilii agapé v PCSvT.
24. 5. Noc kostelů se zajišťuje, je domluvena kapela. NK bude na Dobříši, v Rosovicích a v Dlouhé Lhotě, případně i ve Svatém Poli.
26. 5. první svaté přijímání a farní den
Další Agapé: 24. 2., 7. 4. (s vernisáží). Je potřeba zajistit přípravný tým.

Farní výlet - bude 8. května. Organizátoři pošlou členům PR návrhy.

III.  Kostel v Dobříši
- Služby na úklid kostela je potřeba doplnit o další rodiny.
PR odsouhlasila dokoupení bohoslužebného mobiliáře pro kostel v Dobříši. Zajistí P. Angelo.
Zvážit nákup nového mikrofonu (konzultovat s M.K.).

IV.  Zprávy z obcí   
Rosovice : J. V. informoval o vzniklé škodě obce (povalený misijní kříž - není majetkem farnosti).

Dlouhá Lhota : J. N. informoval o průběhu Tříkrálové sbírky: děti i rodiče se dobře zapojili, děti hrály na flétny - velký úspěch, velmi dobře přijato místními.
O Vánocích se konala po 50 letech půlnoční mše, kostel byl přeplněný. (Sloužil P.N. ze Svaté Hory).

V.  Zprávy z ekonomické rady (I.K.)
Byla stanovena priorita oprav, seznam oprava v kostele a v PCSvT byl předán vikariátnímu technikovi, který zajistí cenové kalkulace a bude stanoven postup prací.
Je potřeba zpracovat „Žádost o závazné stanovisko" pro odbor památek Města včetně finanční rozvahy a stanovisko památkáře. VT zajistí a zpracuje potřebnou dokumentaci do konce února.

VI.  Sdružení pro obnovu varhan  (Ivo Kylar)
Výsledek veřejné sbírky za rok 2018 byl 2 915 022 Kč (68% z celkové ceny nástroje).
Byl stanoven rozsah prací na varhanách v roce 2019 v hodnotě 1 586 370 Kč: Restaurování varhanní skříně, výroba kovových píšťal a dřevěných píšťal a příprava materiálu na výrobu vzdušnice, hracího stolu a vzduchotechniky. Varhanářská dílna zaslala zálohovou fakturu na 544 500 Kč, která bude uhrazena z účtu „Sdružení". Mezi „Sdružením" a farností je sepsána darovací smlouva.
Je naplánováno osm benefičních koncertů na rok 2019 na podporu varhan. První koncert bude 17. 3. 2019 na zámku. Nedělní sbírky pro varhany v r. 2019: 17. 3., 16. 6., 15. 9. a 15. 12. PR souhlasí.

VII. Farní charita

Tříkrálová sbírka přinesla 102 tis. Kč, tzn. že cca 65 tis. Kč bude mít FCH k dispozici na rok 2019. Částka ze sbírky jde vždy na sociální pomoc. (V loňském roce byla ze sbírky FCH poskytnuta pomoc rodině, které požár zničil bydlení.) Návrh na nákup kostýmů na TKS PR zamítla, navrhuje je ušít svépomocně (maminky a babičky dětí apod.). 

VIII. Ostatní
PR žádá o předložení koncepce úpravy zahrady u PCSvT: na příští setkání PR bude pozvána Štěpánka Prnová. 

Prohlídky kostela je potřeba zajistit od dubna (s otevřením zámku pro turisty), zejména v sobotu
a v neděli.  Je potřeba oslovit farníky, vhodné průvodce.P. Angelo osloví mládež.

Nové webové stránky farnosti budou v dohledné době připraveny k připomínkování.

Knihovna - do kanceláře byl předán seznam nových knížek do farní knihovny. L.M. bude knižní novinky zveřejňovat na webových stránkách farnosti s odkazem na anotaci.

Příští setkání PR bude dne 26. 3. 2019

Zapsala Ludmila Musilová, body V. a VI. Ivo Kylar.

Schválil: P. Angelo Scarano

 

Zápis ze setkání pastorační rady ze dne 13. 11. 2018

Přítomni: P. Angelo Scarano, Ivo Kylar, Jan Lachman, Ludmila Musilová, Miroslava Musilová, Jiří Novotný, Miroslav Sochor, Jana Svobodová, Josef Vaněček, Martina Svárovská, Ladislav Svoboda.
Omluveni: Bohdan Urban, Zuzana Klimtová.

I. Informace o akcích, které proběhly:
1. Přednášky Aleše Opatrného „3x o manželství" měly nižší účast, než se předpokládalo (cca 25 osob oproti předpokladu 60 os), je to současný obecný trend  - poměrně hodně lidí totž projevilo zájem o nahrávky. Jde tedy více o problém účastnit se večera než o nezájem o dané téma. Proto má smysl pořádat přednášky i v dalším roce.
2. Farní pouti na Makovou Horu se zúčastnilo cca 40 farníků. V poledne byla mše a pak společný oběd ve Smolotelích. Celková spokojenost.
3. Modlitby na hřbitově se zúčastnilo kolem 40 osob, tzn. daleko více než v minulých letech. Součástí modlitby bylo zamyšlení nad evangeliem. Lidé pak mohli dát svíčku nejen na hrob své rodiny, ale také najít opuštěné hroby a pomodlit se za ty, na něž nikdo nevzpomene.

4. Dopis farníkům, aby se zapojili do práce ve farnosti: byl rozeslán e-mailem všem farníkům a také vyvěšen na nástěnkách. Reagovali jen tři lidé.  Výzva zazní v kostele v neděli 25. 11. (nejedná se o to být stále k dispozici, ale občas pomoci)a každý farník dostane dopis ještě písemně do ruky.

5. Brigáda na zahradě PCSvT: byla velká účast farníků. P. Angelo zdůraznil důležitost úpravy zahrady jako vizitky farnosti s tím, že tyto úpravy je potřeba udělat v širším rozsahu, proto požádal paní Vackovou /zahradní architektka/ a paní Prnovou /zahradnice/, aby se těchto úprav ujaly v přední
a severní části zahrady. Finančně je tato akce zajištěna z grantu od Innogy a dobrovolnickou prací. Členové PR doporučují zlepšit komunikaci mezi aktéry úprav a pastorační radou a také koordinaci prací. PR požaduje předložení koncepce, jaké další úpravy zahrady se chystají na jaře.

II. Příprava na Advent a Vánoce  
Na setkání PR byly rozděleny úkoly: kdo zhotoví adventní věnec do kostela v Dobříši (každý rok jiné společenství), kdo zajistí stromky, jejich převzetí a upevnění do stojanů, kdo zorganizuje předvánoční úklid kostela a kdo postaví Betlém v kostele. Kdo zajistí přípravu rorátů.
PR byla informována o plánované duchovní obnově s biskupem Herbstem 1. 12., prezentaci charitativního hnutí Marys meals 2. 12., adventním koncertě 9. 12., zpovědním odpoledni 17. 12.
a o pořadí vánočních bohoslužeb.
Láďa Svoboda informoval o přípravě akce Živý Betlém 30. 12. a Zpívání u jesliček.

III. Kalendář akcí  -  výhled 2019
PR byla seznámena s návrhem akc&ia