Aktuálně ve farnosti

22. Únor
Zdravotní cvičení pro seniory (55+) je každý pracovní pátek od 10.30 do 11.30.  Vede lektorka ze Senior fitnes z. s., poplatek 70 Kč.

Kalendář akcí

24.5. 2019 - 19:00  
kostel Svaté Pole - NOC KOSTELŮ v kostele Svaté Alžběty Uherské ve Svatém Poli  
Program: 19.00 zahájení, úvodní slovo kněze, prohlídka věže a různých zákoutí kostela, ochutnávka mešního vína,drobné občerstvení. Ukončení v cca 21.00.      
24.5. 2019 - 19:00  
kostel Rosovice - NOC KOSTELŮ v kostele sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Program: malý koncert Jany Češpivové a Filipa Slavíka, vystoupení místního pěveckého sboru pod vedením Filipa Slavíka, povídání o historii kostela, duchovní slovo.
24.5. 2019 - 20:00  
Kostel Dobříš - NOC KOSTELŮ v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Program: 20.00 vystoupení hudební skupiny Srdcaři, 
21.15- 22.00 volná prohlídka kostela.             
26.5. 2019 - 9:00  
Kostel Dobříš - FARNÍ DEN: První svaté přijímání při bohoslužbě v Dobříši, poté celodenní oslava pro všechny - v Pastoračním centru sv. Tomáše a na zahradě PCSvT. (Slané a sladké příspěvky na společný stůl budou vítány.) 
12.6. 2019 - 18:00  
Kostel Dobříš - NÁVŠTĚVA BISKUPA Václava Malého: slavení Eucharistie a biřmování nově pokřtěných.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Adorace je říci Bohu "ano"

17. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papežský kazatel Raniero Cantalamessa se ve čtvrtém postním kázání 5. dubna 2019, které bylo určené pro papeže Františka a jeho spolupracovníky, zamýšlel nad tím, co znamená "adorace" neboli uctívání Boha.
Cituje sv. Řehoře Naziánského, který nám tak předává zkušenost, jak můžeme prožít chvíle adorace před Eucharistií:

 „Adorovat znamená vzdát Bohu chvalozpěv ticha. Jako když vystupujeme na vysokou horu a s přibývající výškou řídne vzduch, tak také čím více se Bohu přibližujeme, slova se stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí se v tichu s tím, který je nevýslovný... 
Pokud už musíme něco říci, abychom „zastavili" mysl a zabránili jí v těkání po jiných předmětech, je dobré učinit tak nejkratším slovem, jaké máme: Amen, Ano. Adorovat totiž znamená přitakat. Znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci ano Bohu jakožto Bohu a sobě sama jako Božímu stvoření.
Při adoraci se osvobozuje pravda o nás, stáváme se „autentickými" v nejhlubším slova smyslu. V adoraci předjímáme již návrat všech věcí k Bohu."

Připomněl, že charismatická obnova, která se v katolické církvi rozvíjí od roku 1967 vyšla právě ze zkušenosti adorace, jakou prožili studenti Univerzity Duquesne v Pittsburghu během duchovních cvičení: 
„Bázeň Hospodinova se rozproudila mezi námi, jakási posvátná hrůza bránila, abychom pozvedli oči. On tam byl osobně přítomen a my jsme měli strach, že neobstojíme v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a přitom jsme poprvé objevili, co znamená adorovat. Prožili jsme sžírající zkušenost strašlivé reálnosti a přítomností Boží. Od té chvíle jsme s novou a přímou zřejmostí pochopili obrazy Jahve, který na hoře Sinaj hřměl a vzplanul ohněm svého bytí, pochopili jsme Izájášovu zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je planoucí pohlcující oheň. Tato posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž co láska, alespoň tak jsme ji my vnímali. Bylo to cosi svrchovaně milého a krásného, třebaže nikdo z nás neviděl žádný smysly vnímatelný obraz. Bylo to jakoby nádherná a oslnivá osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti a naplnila ji i nás."  

Celý článek

Klevety

5. Duben  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vtipné slovo od papeže Františka na téma klevetění:

My křesťané hodně klevetíme. Je to jako s karamelami. Vezmeš si jednu. Je sladká. A pak další a další, až z nich rozbolí břicho. Proč? Klevety jsou takové. Zpočátku jsou sladké, ale nakonec působí bolest břicha. 
Klevety  jsou pro církev ničivé. Jsou destruktivní. Jdou tak trochu v Kainově duchu, jsou jakýmsi zabíjením bratra řečmi. Zabíjením bratra!

Celý článek

Další články:

14. Březen   Nové knižní přírůstky ve farní...

6. Březen   Postní doba

12. Leden   CREDO

28. Prosinec   Vánoční poselství papeže Frant...

7. Prosinec   ADVENT

17. Listopad   Láska se projevuje skutky

5. Listopad   Až jednou budeme umírat...

1. Listopad   Oznámení a bohoslužby

28. Říjen   Pastýřský list 100 let naší re...

16. Říjen   Synoda o mladých lidech

1. Říjen   Pronájem společenského sálu...

22. Září   Kdo chce být první?

23. Srpen   Radujte se a jásejte

2. Srpen   Petice na podporu manželství...

9. Květen   NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018