Duch Svatý spaluje hříchy

19.5. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x374

(z homilie papeže Františka 31.5.2020)

Ježíš se objevil ve večeřadle, kde se ukryli učedníci. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!". Tato první slova jsou nejen pozdravem, ale také výrazem odpuštění a smíření - odpuštění učedníkům, kteří jej opustili. Mají strach, zdráhají se uvěřit prázdnému hrobu a podceňují svědectví žen.
Pamatujme, Ježíš odpouští vždycky, neunavuje ho odpouštět stále znovu a znovu, to my jsme často unaveni prosit o odpuštění.

Odpuštěním a shromážděním učedníků kolem sebe Ježíš vytváří svoji církev: smířené společenství připravené k misijnímu poslání. Není-li společenství smířeno, není připraveno k poslání, nýbrž k interní diskusi.
Setkání se vzkříšeným Pánem činí z ustrašených apoštolů odvážné svědky. Hned poté totiž Ježíš říká: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." A na oživení tohoto poslání dává apoštolům svého Ducha: „Dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého!".
Apoštolové tak mají pokračovat v tomtéž poslání, jaké Otec svěřil Ježíši. Není čas uzavřít se do sebe a želet těch „krásných časů" strávených s Mistrem. Radost ze vzkříšení je obrovská, ale je to expanzivní radost, která není určena ke schraňování, nýbrž k rozdávání.
Duch svatý je oheň, který spaluje hříchy a tvoří nové muže a ženy; je to oheň lásky, kterým učedníci budou moci „zapalovat" svět, oné něžné lásky, která má v oblibě maličké, chudé, vyděděné...

Ve svátostech křtu a biřmování jsme obdrželi Ducha svatého spolu s Jeho dary, totiž moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, zbožnosti a bázně Boží. Tento poslední dar Boží bázně je pravým opakem strachu, který předtím ochromoval učedníky: je to láska k Pánu, je to jistota jeho milosrdenstvím a dobrotou, je to důvěra, že je vždycky přítomný a podporuje nás na cestě, kterou nám ukázal.

Slavnost Letnic vede k obnovení vědomí, že nás stále oživuje přítomnost Ducha svatého. On dává i nám odvahu vyjít za ochranné zdi našich „večeřadel" a nezabydlovat se v životním poklidu nebo sterilních návycích určitých skupinek.
Prosme Marii, aby vymohla církvi horlivého misijního ducha.

 

Celý článek na radiovaticana.cz