Když Bůh neodpovídá...

19.8. 2020 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x385

20. neděle v mezidobí, evangelium Matouš 15, 21-28
Autor úvahy: P. Angelo Scarano

"Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?" (Ž 10,1)
"Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, v noci - a nevšímáš si mě." (Ž 22,2)
Měla i kananejská žena takové pocity a myšlenky, když ji Ježíš bez povšimnutí "přeslechl" (a posléze odbyl)? To nevíme - možná ano. Jisté je, že její zkušenost s Božím mlčením měli i vyvolení Izraelité, kteří (jakožto "zbožní" a spravedliví) "měli nárok" na vyslyšení! A přece.
Je jisté, že s Hospodinem "to není snadné". On není "automat", do kterého vložím minci, a po chvíli mi vypadne zvolené zboží. Hospodin takovým automatem není ... a proto se s ním "musí jinak". Někdy stačí krátká modlitba, jindy je třeba dlouhého čekání a vytrvalé modlitby. A hlavně: vždycky je třeba "slyšet" a vnímat, co On na moje prosby. On totiž opravdu není pouhý automat - je to živý partner mé modlitby. Proto také mluví, "napovídá mi".

Samotný Ježíš ukazuje, že Bůh reaguje na volání - někdy však mlčením, jindy "tvrdou odpovědí". Je třeba si zapsat zlatými písmeny, že jeho mlčení není nikdy projevem netečnosti, tím méně "nevraživosti". I mlčení (či odmítavá odpověď) je paradoxně "dobrým darem", protože je pro mě impulzem - k prohloubení víry v něj. To názorně ukázala kananejská žena. Její víra se nenechala uhasit Ježíšovou negativní reakcí, ale naopak se tím víc rozhořela. Víra v Ježíšovu dobrotu byla silnější. Ježíš tedy svojí "tvrdostí" dosáhl nakonec dvojího: víra Kananejky vzrostla ... a nakonec dosáhla vyslyšení. 

Víra v Ježíšovu dobrotu musí být silnější než naše "nedočkavost", zklamání z Božího otálení, frustrace z jeho mlčení. Ba ještě víc: tato víra musí být větší než naše omezená "přání". Nesmíme ztotožnit víru se svojí chvilkovou touhou (někdy Bůh naplní i taková přání, ne však vždycky). Bůh je větší než naše přáníčka ... a chce nám dát mnohem více, než si dokážeme představit (Ef 3,20: "Působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit"). Protože on je Bůh, a ne člověk. Obdařuje královsky. A jedná božsky. Proto je to s ním napínavé a dobrodužné.

Z www.pastorace.cz - celý text zde