Volby do pastorační rady

7.2. 2009 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2750

Občas se setkávám s tím, že lidé považují za jedinou práci kněze mši svatou. Opak je ale pravdou. Mše svatá je většinou příjemnější okamžik dne, který leckdy lze vnímat více jako odpočinek než jako práci. Velkou částí práce kněze je příprava na programy (duchovní obnovy, přednášky, setkání jednotlivých skupin…).

Jen pro představu, příprava na nedělní kázání zabere alespoň dvě hodiny času, má-li být poctivá. Někdy vstoupí do programu pohřeb, svatba nebo nějaké požehnání domu, občas je nutné obejít nemocné… Bohužel, tak jako každá instituce i farnost musí vést správu majetku, peněz, korespondence. Každý majetkový vztah se řeší smlouvami, které ve většině případů musí projít schválením nadřízeného orgánu, tedy Arcibiskupství pražského, a leckdy je třeba také danou smlouvu obhájit či upřesnit. Často se lidé obracejí buď osobně nebo dopisem či e-mailem s různými osobními problémy a je třeba na tuto korespondenci vyhradit čas. Často se před knězem objeví úkol, který vyžaduje širší diskusi než jen rychlé rozhodnutí. Zároveň, jako každý člověk, potřebuje kněz zpětnou vazbu, radu, někdy pobídnutí či otevřenou diskusi.
V řadě těchto činností a potřeb pomáhá  pastorační rada. Jde tedy o skupinu lidí, kteří pomáhají knězi se správou farnosti jak co do programového naplnění, tak také v otázkách plánovaných investic, rozhodování, ale i podpory v jeho úsilí. Klíčovou roli rada hraje v rozhodování o zásadních změnách (např. stavba kostela, změna interiéru a další). Vedle pastorační rady, která pomáhá v pastoraci, má kněz k dispozici i ekonomickou radu, která se zaměřuje pouze na kontrolu toku peněz ve farnosti. Obě rady mají své biskupem schválené stanovy, naposledy inovované v lednu 2008; jednou z hlavních změn je prodloužení funkčního období na pět let.
Proto je mojí velkou radostí konstatovat, že jsme mohli ustanovit novou pastorační radu vzešlou z řádných voleb. Podle stanov jsou členové pastorační rady jednak volení (2 až 6 lidí), jednak z titulu funkce (jáhen, zástupce Charity…), jednak jmenovaní farářem (2 až 6 lidí).
Kandidátní listina byla sestavena podle návrhů farníků. Na volební lístky jsme dali jen ty kandidáty, kteří souhlasili, a vynechali jsme ty, kteří jsou do rady jmenováni nebo do ní patří z titulu své funkce. 
Volby v neděli dopadly takto (uveden počet hlasů):

  • Za mládež: Helenka Kylarová (41 hlasů ), Markéta Chytrá (29 hlasů)
  • Za mladé manžele: Ladislav Svoboda (40), Jakub Kylar, Matouš Svoboda (11)
  • Za střední generaci: Ing. Ivo Salcman (34), Ing. Zuzana Klimtová (29), Ing. Ivo Kylar (21)
  • Za seniory: Mirka Musilová (47), Emilie Vávrová (31)
  • Za Rosovice: Josef Vaněček (16), Maruška Vojtěchová (2) 
  • Za Svaté Pole: Blanka Krákorová (18), Josef Černý (1), Josef Pilecký (3)
  • Za Dlouhou Lhotu Ludmila Soukupová (16 - jediný kandidát)
  • Do Pastorační rady dále jmenuji Ing. Ludmilu Musilovou, MUDr. Martinu Svárovskou, Mgr. Jitku Urbanovou a Mirka Sochora.
  • Z titulu své funkce do Pastorační rady patří jáhen Mgr. Petr Váňa a za Farní charitu Jana Svobodová.

Děkuji všem, kdo se jakkoli voleb účastnili, ať jako kandidáti nebo jako voliči.