Týden modliteb za jednotu křesťanů

14.1. 2011 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1722

V týdnu od 18. ledna do 25. ledna 2011 se i naše farnost připojuje k modlitbám za jednotu křesťanů. Tento "týden" zahájíme společnou ekumenickou bohoslužbou 14. ledna v Pastoračním centru sv. Tomáše. Po celý týden se pak spojíme v soukromých modlitbách i na bohoslužbách v našich kostelích a budeme prosit Pána za dar jednoty mezi církvemi.

Tento rok je nesený v duchu Božího slova:

„Sjednoceni v učení apoštolŧ, společenství, lámání chleba a modlitbě“ (srov. Sk 2,42)

Pro tento rok nás povzbuzují také  Mons. František Radkovský (delegát ČBK pro ekumenismus) a Mgr. Joel Ruml (předseda ERC v ČR):

Milé sestry a milí bratři v Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli!
Zveme Vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů. Tlumočíme tím pozvání, které vydává Papežská rada pro jednotu křesťanů spolu s Komisí pro víru a řád Světové rady církví pro celý svět. Ať se tedy modlitby všech křesťanů slévají v mohutný proud předkládaný našemu Pánu za záležitost, která je jistě Boží vůlí. Vždyť za ni prosil svého Otce před smrtí na kříži (viz Jan 17,21).
Víme všichni dobře, že nejednota nás, křesťanů, je pohoršení, které vydáváme světu a které rozdělenou církev činí nevěrohodnou. Víme však také dobře, že tato cesta k jednotě je nesnadná a naše síly na ni nestačí. Neblahé dědictví rozdělení, vzniklých před staletími či desetiletími přineslo zvyky a tradice, které sice na jedné straně ukazují bohatství darů, daných Pánem církvi, které ale současně s sebou přinášejí překážky, které viditelné sjednocení kolem jednoho oltáře činí pouhými lidskými silami zoufale nemožné.
Proto modlitba, se kterou se společně obracíme k Bohu s naléhavou prosbou o pomoc, je nejbezpečnějším příspěvkem na cestě k jednotě. Bez ní nebudou mít teologové a další odborníci dostatek světla a dobré vůle k společnému hledání cesty k jednotě, bez ní nebudou mít představitelé církví, odpovědní za konkrétní kroky k jednotě, dostatek pokory, odvahy a vytrvalosti v hledání vůle Boží na této cestě a bez ní především nebudou věřící všech vyznání ochotni společně dojednané a připravené kroky k jednotě přijmout.
Ale pozor, nezapomeňme na jednu nesmírně důležitou okolnost! Modlitba za jednotu není jen záležitostí jednoho či dvou týdnů a několika dalších dnů v roce, není to jen záležitost nějaké připravené kampaně (i když díky Bohu za ně), ale musí být celoživotním postojem, jednou z nejdůležitějších každodenních povinností křesťana! Připravené týdny modliteb, jako je i tento, nám mají tuto každodenní povinnost připomenout. Zároveň nám dávají příležitost a možnost se za tuto naléhavou potřebu modlit společně. A to je nesmírně důležité, neboť Pán nám dal slib, že „shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tak jsem já uprostřed nich" (Mt 18,19-20).
Milé sestry a milí bratři, přejeme Vám, abyste při Vašich shromážděních silně zakoušeli tuto přislíbenou Pánovu přítomnost. On sám ať je Vaší silou a radostí a dává Vám světlo na cestě k jednotě podle Otcovy vůle a zároveň pokoru, odvahu a vytrvalost po ní společně kráčet.
Mgr. Joel Ruml
předseda ERC v ČR
Mons. František Radkovský
delegát ČBK pro ekumenismus

(z materiálu vydaného ČBK k příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů)