Seminář NANOVO 2. 3. 2010 2. setkání

2.3. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1875

Druhé setkání semináře NANOVO provázel bratr Lev Eliáš OFMCap., který se opřel o text z Listu Kolosanům 1,4-5. Naše pozornost se upnula k naději připravené v nebi... A proto i tentokrát jsme pro Vás připravili podklady pro osobní modlitbu a reflexi:

 

 

 

 

Kol 1,4-5 v liturgickém překladu V. Bognera:  Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s  Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a TO PRO NADĚJI na odměnu, která je vám připravena v nebi.

foto M. Němeček

A lze si najít i související NZ odkazy:  1 Petr 1,13-14;   Řím 6,22;    1 Kor 10,31-11,1;   1 Petr 1,6;     Kol 3,23-24;  1 Sol 3,11-13;   Ef 1,18-19;    Mt 5,43-48;    Gal 6,9-10


 

 

Kromě zpětné reflexe je ale velice důležitá i příprava na další týden

Mt  8 5Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 6"Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí." 7Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho." 8Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 9Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi´, pak jde; jinému 'pojď sem´, pak přijde; a svému otroku 'udělej to´, pak to udělá." 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 11Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; 12ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." 13Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.

I tentokrát nechme na sebe text působit. Prosme nejprve Pána o dar Ducha Svatého, aby nám pomohl textu porozumět a přijmout ho. Pak se zkusme vrátit k textu Písma. Při druhé přednášce jsme se zastavili nad textem z listu Kolosanům 1,3-5. Sv. Pavel mluví o „naději, kterou máme v nebesích" a o „slovu pravdy". Toto „slovo pravdy" dávající naději zároveň dovoluje ale i vyžaduje, abychom my sami pravdivě nahlédli sebe sama. Takový pravdivý pohled je postaven na odvaze přiznat si, že jsme v mnoha ohledech slabí, že selháváme, že se objeví někdy zbabělost, jindy rutina, která souvisí s leností... A ještě jindy je to veliká nedůvěra, že by Bůh mohl přeci jen věci proměnit či posunout.  

V neposlední řadě se často ohlížíme po různých „alternativách" víry, a tak nám do víry vstoupí ledajaké skutečnosti, které stojí v příkrém rozporu s křesťanstvím (podvody, zapření víry, potrat, léčitelé, esoterika, vyvolávání duchů, věštění a mnoho dalších podivností).

V tomto týdnu chceme nahlédnout vlastní život co nejpravdivěji. Pokusit se zahlédnout vše, co (třeba po léta) v sobě neseme jako bolest, křivdu, hněv (na sebe, druhé, rodiče, děti, na Boha). A chceme jako setník přistoupit s pokorou ke Kristu: „Pane, v tom a v tom si připadám ochrnutý a hrozně mne to trápí..."

V modlitbě prosme Pána, aby tyto věci proměnil! K tomu bude směřovat následující program našeho semináře.

Prosíme, napište nám svojí reakci na přednášku a svojí obecně formulovanou modlitbu o uzdravení.Vaše reakce

Na toto místo bychom rádi připojili Vaše vlastní reakce, které pošlete např. na e-mail pcstomas@volny.cz. Vzhledem k omezenému rozsahu a snaze zachovat osobní anonymitu si dovolujeme vyhradit právo případně text redakčně upravit.

----------------------------------------------------

 

...o vaší víře :Víra ve spojení s Ježíšem Kristem - moc dobré vypíchnutí podstatného. Nemyslím ale, že nového pro mě v poslední době. Stále prosím o možnost totálního spolehnutí se, přimknutí se, vydání se. Mám pocit, že to funguje. Uvědomuji si své pramalé zásluhy na tom.

... o vaší lásce ke všem věřícím. Myslím-li to vážně s Kristem, musím to myslet vážně i s celou církví. Vnímám to tak.

...pro naději na odměnu:  To bylo pro mě překvapující, podněcující ke zpracování. Jo, je to tak, chci být v pravdě, v dobru, spravedlnosti. To je přece nabízeno, to se už - pomalu- uskutečňuje. To je odměna, jednou naplno, už vlastně teď, jistě jen ve zlomku. I za to tady a teď i za to, co bude, jsem moc a moc vděčná.

Pane, mám moc chyb, jistě i nějaká ta zranění, ale dáváš mi toho tolik, že nevnímám, nevím o něčem podstatném, co by mi bránilo být s Tebou. Je-li něco takového, Pane, odhal mi to. Moc by mi vadilo, trápilo, kdyby mi má pýcha a hloupost měly bránit v přijímání tvého Ducha.

------------------------------------------------------

Naše spojení s Kristem v lásce k věřícím nám jistě pomáhá k radosti, nejen pak jednou v nebi, ale určitě již zde na zemi. Pokud udělám někomu radost, pokud někomu pomohu, určitě radost na zemi je - a v nebi asi bude pak ještě větší, radost taková, kterou si zde ani neumíme představit - bude to budoucnost ve spojení s Kristem.

------------------------------------------------------

Také já jsem pozvána příslibem Ježíše Krista do náruče Božího společenství - církve. Hledám a nepřestávám hledat Boha všude kolem sebe - ve stvoření. Stále více chválím Pána za jeho dílo. Posiluje moji důvěru jemu a naději ve spásu. Procházím různými těžkostmi života a Ježíš mne provází a posiluje, stále více na Něj spoléhám. Potkávám mnohá lidská ušlechtilá srdce, dotýkaná Božím světlem a láskou.
Chovám ve svém srdci naději na shledání se svými blízkými v Boží slávě.
S pomocí Boží milosti musím hlídat svoje srdce před nákazou hříchu a rozlišovat pokušení, někdy se mi daří více jindy méně. Vnímám posilu v modlitbě a svátostech, v modlitbě za druhé - spolubratry spojené Kristovou láskou, chci s nimi postupovat blíž k Bohu.


 

Úryvky z Písma, které jsme mnohokrát četli a slyšeli. Myslíme, že je dobře známe, že jim rozumíme. A najednou nás někdo zastaví a donutí se znovu rozmýšlet, zajet na hlubinu. Jsou velmi dobrá tato zastavení ať se tak stane na přednáškách a homiliích. Díky!


Bůh je pro mne nepředstavitelný, nepochopitelný, nepředvídatelný, vždy jiný než slova a obrazy o něm; stále přítomný, blízký, tak blízký, že vnímám jeho dech jako svůj život a tak prostorný svou věčností.
Úžasný a plný síly pro mne je Žalm 139, zvláště věty: " ... všímáš si všech mých cest ... obklopuješ mě zezadu i zpředu, kladeš na mne svou dlaň..."


 

Být a žít ve spojení s Kristem - to zní hrozně hezky a je to i moc pěkný pocit být s ním a v něm. Ale ne každý dokáže se oddat jen Kristu a mnoho nepodstatných věcí ho od něho odvádí.

Důležité je i milovat lidi, kteří jsou kolem nás. Pomáhat jim, i když nemáme náladu, nebo nás něčím naštvou. Vždyť Bůh nás také miluje za každých okolností

Pane, všichni se potýkáme s různými zraněními a bolístky. Moc tě prosím, abys nám, jako náš lékař, vyoperoval všechno, co nám působí naše trápení, nebo abychom pochopili smysl toho všeho. Ať dokážeme odpustit těm, kteří nás nějak zranili. Děkuji, že jsi v našem životě ve chvílích, když jsme veselí, i když jsme smutní.

 


 

Pane, prosím uzdrav všechny nemocné a nevyjasněné vztahy, na které se ještě nenašel ten správný lék. Dej ať vždy hledáme oporu a jediné možné řešení všech problémů právě u Tebe. Ať se jako všechny ovce v ovčinci spoléháme na Svého Pastýře, který každou z nás umí volat jménem a když se jediná z nás zatoulá, vydává se ji hledat.  Ať všechny naše vztahy jsou naplněny Tvou velkou Láskou a ať si ji skrze své blízké dokážeme uvědomovat.

Uzdrav všechny naše nedostatky, kterými se ve vztazích trápíme a dokážeme v zdánlivě nepříjemných situacích vždy najít Tvé ovoce, důvod pro který tu jsme.

Díky Pane, za to, že člověk nikdy není sám!

 


 

Pane, já Tě prosím:
Ukaž mi, co je v mém životě nemocné, zraněné a ochablé.
Uzdrav moji nemoc, bolest, zranění.
Pokud je nechceš uzdravit, dej, ať najdu jejich smysl.
Oslav se v mém životě a otevři mé srdce, ať vnímám Tvé uzdravující doteky.
Naplň mně vděčností za to, že v mém životě jednáš.
Posilni moji slabou víru, když Tě žádám o uzdravení.
Daruj mi soucitné srdce, ať prosím za své bližní a věřím v jejich uzdravení.
Děkuji Ti, můj Bože!

 


 

Opírám se o modlitbu, chodím do společenství - společná prosba, chvály, modlitba růžence - to vše mě přibližuje víc a více k Bohu. Prosím o dary Ducha Svatého, o požehnání pro své rodiny a naše město. Někdy se mi zdá, že přijdou větší starosti, že je neunesu, že jsem v něčem selhala - tehdy si vzpomenu na Pána, na jeho "slova pravdy" o naději, kterou máme v nebi, kterou On sám nám připravil.
V modlitbě chci prosit Pána, aby všechny ty mé starosti i radosti proměnil.

 


 

Pane, Ty víš, že jsme lidé slabí, hříšní a chybující. Že stále hledáme radu, útěchu a pomoc tam, kde si myslíme, že se nám jí dostane. Mnohdy pro naše starosti a trápení nevidíme, že jsi to Ty, kdo je dárcem všech darů. Ty znáš všechna naše trápení a strasti. Vždyť jsi vševědoucí a jen čekáš na nás, až k Tobě obrátíme svoji mysl a v pokoře poprosíme Tebe o řešení našich bolestí. Obracíme se tedy k Tobě, náš tatínku. Vyslyš prosby svých synů a dcer. Vždyť Tys nám dal život a my Ti za to chceme dát své srdce, které bije pro Tebe. Jsme Tvoji synové a dcery, kteří - jak to děti umějí - občas zlobí, ale které Tě mají rády a přejí si, abys nám byl milujícím tatínkem, který dovede svým dětem hodně odpustit a rád splní i nejedno vroucí přání. Amen.

 


Pane, prosím uzdrav mé srdce, ať vím, že ty jsi má láska.

Uzdrav mou mysl, ať vím, že ty jsi jediná naděje.

Uzdrav, prosím, také mé tělo, ať vím, že jsi má víra.

Protože, ty jsi láska, naděje a víra. Děkuji Ti za to.