Den přísného postu! Jak na to?

26.3. 2010 Autor Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2248

Doba postní je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Proto se křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně.

Podle starodávného zvyku se před velikonocemi zintenzivnila příprava katechumenů (těch, kdo se připravují na křest) a ostatní farníci se k nim připojili. Společně se tak modlí, postí a činí pokání. Takto se disponují k hlubokému zážitku veliké noci vzkříšení.

Proto církev vybízí, abychom se k tomuto celokřesťanskému úsilí připojili. Alespoň na začátku a na konci postní doby stanovuje církev povinný půst „zdrženlivosti" a půst „újmy".  Zdrženlivost se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem újmy, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti.

V postní době bychom měli přijmout svátost pokání, ale není to nutně na Popeleční středu, po celý půst bychom měli nést v modlitbě našeho katechumena Pavla.

 

 

Připojuji text církevního práva v překladu Dr. Fr. Poláčka:

Kající dny:

Kán. 1249: Všichni věřící křesťané jsou povinni každý svým způsobem konat na základě Božího zákona pokání. Aby se však všichni spojili mezi sebou v určitém společném zachovávání pokání, předpisují se kající dny, ve kterých se mají věřící zvláštním způsobem věnovat modlitbě, konat úkony zbožnosti a lásky, zapírat se a věrněji konat své povinnosti a zvláště zase zachovávat půst a zdrženlivost podle předpisů kánonů, které následují.

Kán. 1250: Kajícími dny a dobami v celé církvi jsou jednotlivé pátky po celý rok a postní doba.

Kán. 1251: Zdrženlivost od masa nebo od jiného jídla, ve shodě s rozhodnutím biskupské konference, nechť se zachovává v jednotlivé pátky po celý rok, leč by na tento pátek připadla některá slavnost. Zdrženlivost a půst újmy nechť se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, den utrpení a smrti Pána našeho Ježíše Krista.

Kán. 1252: Zákonem o zdrženlivosti od masa jsou vázáni všichni, kteří ukončili 14. rok svého života. Zákonem od újmy jsou vázány všechny osoby dospělé (od 18 let) až do započetí šedesátého roku života. Avšak duchovní pastýři a rodiče ať dbají o to, aby i ti, kdo nejsou z důvodu nezletilosti vázáni zákonem zdrženlivosti a újmy, byli vedeni k pravému duchu pokání.