Kategorie:

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

4.10. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František zahájil 1. října Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

Papež František řekl při homilii 1. října v bazilice sv. Petra v Římě tato slova: 
V podobenství, které jsme slyšeli, se Pán prezentuje jako člověk, který si předtím než odcestuje zavolá svoje služebníky, aby jim svěřil svůj majetek (srov. Mt 25,14). Bůh nám svěřil svůj největší majetek: život, náš i těch druhých, a spousty rozmanitých darů každému. A tento majetek, tyto dary nejsou něčím, co je třeba schovat do trezoru, nýbrž povoláním. Pán nás volá, abychom odvážně a tvořivě tyto dary zužitkovali. Bůh se nás nebude ptát, zda jsme žárlivě střežili život a víru, nýbrž zda jsme se vydali všanc a riskovali, třeba i to, že ztratíme tvář. Tento Mimořádný misijní měsíc námi má otřást a pobídnout k tomu, abychom byli činorodí v dobrém. Nejsme notáři víry a strážníci milosti, nýbrž misionáři. 

Celý text homilie najdete ZDE a další články k tématu na missio.cz.

Misie je posláním každého pokřtěného.

Pokřtění a poslaní - videa  a Modlitba k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Celý článek

USILUJTE O TO

27.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V liturgickém čtení jsme nedávno slyšeli slova: "Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi..." Byla to Ježíšova odpověď na otázku, zda bude spaseno hodně lidí. Odpověď směřuje ale jinam - není tak důležité "kolik" (a kalkulace, že když je Bůh tak milosrdný, snad mi bude stačit "spásonosné minimum"), ale jde o opravdovost srdce a touhu být s Bohem. Není to snadné, ale je důležité o to usilovat. Stále, vytrvale.

Někdy nám cestu zatarasuje různé harampádí...
Proto NEBOJ SE NĚCO ODLOŽIT (článek na www.vira.cz)

Celý článek

Modlitba před dovolenou

6.8. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, Ty ses dovedl vydat pro druhé až na dno svých sil, když byl k tomu čas, ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat, když k tomu byl čas.
Tys dovedl zavést také své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli. 

Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku. Příliš jsme si zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí. Výletní místa bývají často plná hovořících lidí, i cestou na dovolenou nás dostihuje vyzvánění mobilu, neodoláme pustit si v autě zprávy v rádiu, písničky na CD... 

Dovedeme urazit stovky kilometrů, abychom už také mohli vidět to, o čem vyprávějí s nadšením druzí, kteří tam již byli.
Chtěli bychom dohnat za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během roku doma, na chatě i jinde. Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane. Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!

Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!

K tomu nejdřív potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa, na rozkvetlé louce, vpodvečer na břehu rybníka, na vrcholu hory nebo v opuštěném kostelíku. 
Ale především, ať dovedeme ztišit svoji mysl a vnímat Tě ve svém srdci. 
A hluk okolí ať pak nepřehluší naše vnímání Tvojí přítomnosti, Tvé lásky k nám - v obyčejných věcech, v běžných okamžicích.

/podle www.pastorace.cz/

Celý článek

Je čas práce a je čas dovolených

12.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Čas odpočinku si někdo může dovolit víc, někdo míň. Potřebujeme ho ale každý. 

Tím, že vystoupíme z vlaku všedních dní, nemáme ještě vyhráno, protože v době dovolené často přichází čas možná v mnohém náročnější: nápor na nejbližší vztahy, na nesplněná očekávání, stres, i když z jiných věcí než pracovních. I v těchto situacích na nás Ježíš hledí se soucitem podobně, jako pohlédl na ty, kteří ho v zástupech následovali a po cestě byli vysílení, unavení a uvnitř často zoufalí. Jeho slovo je občerstvovalo, osvobozovalo, dávalo naději.

Čas dovolených můžeme využít k pozornějšímu vnímání slov, které nám chce Ježíš říci. Zastavit se, "sednout do trávy" a v klidu pozorovat svět kolem sebe - a uvědomovat si, za co všechno můžeme být vděční. Bohu i našim bližním. Soustředit se na to dobré, krásné a pozitivní, podobně jako se na svět kolem sebe dívají děti. Dívat se a žasnout.
Čas dovolené je příležitostí zase objevit krásu, kterou jsme přestali vnímat. 

Viz www.vira.cz....Pěknou dovolenou!

Celý článek

Cyril a Metoděj

3.7. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Každý rok 5. července slavíme "Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje". Přišli do naší země zvěstovat radostnou zprávu, tu nejdůležitější. Více se o nich můžete dočíst v článku Jana Sokola...

Zamyšlení nad vírou předávanou generacemi přináší také ukázka z knížky Radost z Boha od Marka Orka Váchy "...aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane."

Celý článek

Slavnost Nejsvětější Trojice

16.6. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 16. 6. slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž jméno nese náš dobříšský kostel. Přinášíme úvahu k zamyšlení nad evangeliem této slavnosti:

Evangelium Jan 16,12-15 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

To je páté přislíbení Ducha svatého v řeči na rozloučenou: Duch má za úkol správně vykládat Ježíšova slova. Duch proto „vede" (v. 13) „do pravdy" Ježíšovy (tj. do jeho zjevení), aby byla v plnosti pochopena. Tato úloha Ducha vůči Kristu a jeho slovu tvoří hluboké pouto mezi Otcem, Synem a Duchem: zjevení pochází od Otce, uskutečňuje ho Syn a zdokonaluje ho výklad Ducha. Proto Ježíš opakuje: Duch „nebude mluvit sám ze sebe... ale z mého vezme a vám to oznámí." Ježíš vždycky zůstává jediný, kdo zjevuje Otce; Duch pravdy však působí, že Kristovo zjevení plně proniká do srdce věřících.

K hlubší úvaze

K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici" nemělo význam pro náš život, naopak! Jen si však přiznejme... není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě" (v modlitbě, v liturgii...) počítáme jen s jednou božskou osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout" tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah" k tomuto tajemství trojjediného Boha - stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby... či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici, ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom - pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, tak nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká.

Celý článek

EUCHARISTIE

25.5. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V květnu jedenáct dětí z naší farnosti přijme poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Děti se na tuto událost připravovaly asi tři měsíce, aby věděly, alespoň trochu, o co se tu jedná: že nepřijímají "něco", ale "Někoho". Aby uvěřily, že k nim přichází sám Ježíš Kristus. 
První svaté přijímání je tak příležitostí nejen pro rodiče těchto dětí, ale pro nás všechny, kteří pravidelně eucharistický chléb přijímáme, abychom si uvědomili, co přijímání Eucharistie znamená...
Ježíš totiž neřekl: "Prosim vás, poďte zpátky, vždyť já to tak nemyslel...."(text k zamyšlení od P. Radka Tichého).

Celý článek

Adorace je říci Bohu "ano"

17.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papežský kazatel Raniero Cantalamessa se ve čtvrtém postním kázání 5. dubna 2019, které bylo určené pro papeže Františka a jeho spolupracovníky, zamýšlel nad tím, co znamená "adorace" neboli uctívání Boha.
Cituje sv. Řehoře Naziánského, který nám tak předává zkušenost, jak můžeme prožít chvíle adorace před Eucharistií:

 „Adorovat znamená vzdát Bohu chvalozpěv ticha. Jako když vystupujeme na vysokou horu a s přibývající výškou řídne vzduch, tak také čím více se Bohu přibližujeme, slova se stále krátí, až nakonec zmlknou docela a spojí se v tichu s tím, který je nevýslovný... 
Pokud už musíme něco říci, abychom „zastavili" mysl a zabránili jí v těkání po jiných předmětech, je dobré učinit tak nejkratším slovem, jaké máme: Amen, Ano. Adorovat totiž znamená přitakat. Znamená svolit, aby Bůh byl Bohem. A říci ano Bohu jakožto Bohu a sobě sama jako Božímu stvoření.
Při adoraci se osvobozuje pravda o nás, stáváme se „autentickými" v nejhlubším slova smyslu. V adoraci předjímáme již návrat všech věcí k Bohu."

Připomněl, že charismatická obnova, která se v katolické církvi rozvíjí od roku 1967 vyšla právě ze zkušenosti adorace, jakou prožili studenti Univerzity Duquesne v Pittsburghu během duchovních cvičení: 
„Bázeň Hospodinova se rozproudila mezi námi, jakási posvátná hrůza bránila, abychom pozvedli oči. On tam byl osobně přítomen a my jsme měli strach, že neobstojíme v přemíře jeho lásky. Uctívali jsme ho a přitom jsme poprvé objevili, co znamená adorovat. Prožili jsme sžírající zkušenost strašlivé reálnosti a přítomností Boží. Od té chvíle jsme s novou a přímou zřejmostí pochopili obrazy Jahve, který na hoře Sinaj hřměl a vzplanul ohněm svého bytí, pochopili jsme Izájášovu zkušenost a jeho výrok o tom, že náš Bůh je planoucí pohlcující oheň. Tato posvátná bázeň byla v jistém smyslu totéž co láska, alespoň tak jsme ji my vnímali. Bylo to cosi svrchovaně milého a krásného, třebaže nikdo z nás neviděl žádný smysly vnímatelný obraz. Bylo to jakoby nádherná a oslnivá osobní skutečnost Boha vstoupila do místnosti a naplnila ji i nás."  

Celý článek

Klevety

5.4. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vtipné slovo od papeže Františka na téma klevetění:

My křesťané hodně klevetíme. Je to jako s karamelami. Vezmeš si jednu. Je sladká. A pak další a další, až z nich rozbolí břicho. Proč? Klevety jsou takové. Zpočátku jsou sladké, ale nakonec působí bolest břicha. 
Klevety  jsou pro církev ničivé. Jsou destruktivní. Jdou tak trochu v Kainově duchu, jsou jakýmsi zabíjením bratra řečmi. Zabíjením bratra!

Celý článek

Nové knižní přírůstky ve farní knihovně

14.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V lednu přibyly do farní knihovny nové knížky. Zájemci mají tři možnosti, jak si knížku půjčit:
- mohou přijít v pondělí od 14.00 do 15.30 do Pastoračního centra sv. Tomáše (tzn. v době, kdy je knihovna otevřena),
- mohou se domluvit s pani Mirkou Musilovou, nejlépe některou neděli v kostele v Dobříši,
- mohou se domluvit v kanceláři v pastoračním centru (e-mail: pcstomas@volny.cz). 

Seznam nových knížek ...

Celý článek

Postní doba

6.3. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní přípravě na obnovu křestního vyznání, které bude o Velikonocích. Jsme zváni k "postu, almužně a modlitbě", ke skutkům obrácení - k obnově našeho srdce ve vztahu k Bohu a k bližnímu.

Půst mě osvobozuje, uvolňuje mi ruce i srdce od zbytečností, abych je mohl nastavit pro dar nejdůležitější. Protože Ježíš chce být pro mne opravdu vším. Chce, abych nebyl ničím ohrožován, na ničem závislý, abych žil ve svobodě.

V modlitbě vnímám: "Jsem tu pro tebe, člověče". - Abych mohl odpovědět: "Jsem tu pro Tebe, Pane".

Almužnou pak mohu říci: "Jsem tu pro Tebe, Pane, který jsi přítomný v mých bratřích a sestrách".

                                                                                                                  (Karel Satoria: seminář Starej se o sebe)

Celý článek

CREDO

12.1. 2019  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

VĚŘÍM V BOHA...

Možná znáte vtipný šleh od kardinála Špidlíka: Na Východě se modlí krédo (vyznání víry) na začátku liturgie, aby dali najevo, že vstupují do mystéria, na Západě po kázání, aby se ubezpečili, že ještě ani po kázání neztratili víru.

Víra není jen ten soubor věroučných pouček a názorů, s kterými se pravověrný katolík ztotožní. Je to spíš životní postoj, krok z lodi, kdy jdeš po hladině dnů a díváš se na Krista.

V původním významu je KRÉDO neboli „vyznání víry" něco zavazujícího, co neříká nic o Tvých momentálních touhách 
a názorech, ale něco, čím se vevazuješ do vztahu. „Věřím" je zde spíš „slibuji" než názor na existenci Boha. Je to slovo na úrovni manželského slibu: Já, Jan, odevzdávám se Tobě... „Věřím v Boha, Otce všemohoucího....".  Ne čemu věřím, nýbrž komu věřím, pro koho chci žít a třeba i zemřít...

 

Celý článek

Vánoční poselství papeže Františka

28.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Urbi et Orbi - vánoční poselství papeže Františka z náměstí sv. Petra

Svátek sv. Štěpána v kontrastu s vánoční radostí? 

Celý článek

ADVENT

7.12. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Pane, přijď...

Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva
po setkání s Bohem.
Tenkrát před dvěma tisíci lety Bůh vstoupil do našeho světa
skrze Ježíše Krista.

Ale stesk v člověku trvá dál. Aby Boha hledal, aby ho nalezl.
Bůh i dnes chce přicházet k člověku, přicházet do našich nejistot.
Bůh přichází a trpělivě čeká...
na naši touhu po setkání. Teď a tady.
Očekáváme?


Vyznáváme víru v jeho slavný příchod na konci času...

Celý článek

Až jednou budeme umírat...

5.11. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z knížky NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ od Marie Svatošové a Aleše Palána...

(Když mi zemřela sestra, bála jsem se o její spásu....  www.pastorace.cz.)
MUDr. Marie Svatošová je zakladatelka hospicového hnutí v ČR

Celý článek

Synoda o mladých lidech

16.10. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 3. 10. probíhá ve Vatikánu Synoda o mladých lidech. Českou republiku na této synodě zastupuje plzeňský biskup Tomáš Holub a zúčastní se jí také husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví.
Velmi zajímavý rozhovor s biskupem Tomášem Holubem o průběhu synody a diskutovaných tématech přinesl Katolický týdeník v č.41., další rozhovor s ním najdete na www.cirkev.cz.

Celý článek

Kdo chce být první?

22.9. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V evangeliu 25. neděle v mezidobí slyšíme: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Mk 9,35

Kdo z nás by řekl, že mu nevadí být poslední, být za hlupáka, nicku? Nebo komu by nevadilo, že jsou jeho děti poslední? 
Přepínáme síly, abychom udrželi krok s ostatními... ...celý článek.

Celý článek

Radujte se a jásejte

23.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Radujte se a jásejte (GAUDETE ET EXSULTATE)

je název nového listu („exhortace") papeže Františka. V tomto pojednání papež František poukazuje na pravý poklad, kterým je naše povolání ke svatosti v současném světě, v každodenním životě, a v našich konkrétních životních okolnostech. Ve kterých je Pán s námi...

Celý článek pod názvem Nenapodobovat něco...

 

Celý článek

Petice na podporu manželství

2.8. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V nedávné době vznikl jistý poslanecký návrh, který žádá tzv. „manželství pro všechny" (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. „manželství pro všechny" legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili již 70 tisíc podpisů.

Proto skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů. Návrh poslanců na ústavní změnu podpořila také Aliance pro rodinu, z.s., a to vytvořením „petice na podporu manželství muže a ženy", která má přispět k ochraně podstaty manželství a rodiny. Ve své výzvě uvádějí: „Petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak z hlediska zákona můžeme žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně."...

Petici ihned podpořili naši biskupové a vyzývají všechny věřící k podpoře a podepsání petice a k jejímu šíření:

Celý článek

NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

9.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že projekt Noc kostelů se v České republice stal již tradiční každoroční akcí, která si dala za cíl zpřístupnit neopakovatelnou a „kouzelnou" noční atmosféru našich kostelů. Proto po celé naší zemi je 25. května 2018 připravený bohatý kulturní program (duchovní, hudební, divadelní, přednášky, výstavy atd.) ve více jak 1290 kostelech a modlitebnách, čímž je vytvořena příležitost k tomu, abychom se potkali u něčeho výjimečného!

Asi není třeba připomenout, že tento projekt vznikl pro všechny, kteří by rádi poznali kostel trochu jinak. Je to večer, kdy si můžete prohlédnout místo, které jistě několikrát ročně míjíte (kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši) a poznat nejen kulturní, ale i duchovní sílu tohoto křesťanského prostoru. Proto přijměte co nejsrdečněji naše pozvání!

Za římskokatolickou farnost
P. Angelo a Michaela Zídková (místní koordinátorka Noci kostelů)

Plakát s programem Noci kostelů

Celý článek

Beseda s cestovatelem JARDOU PAVLÍČKEM 23. 5.

8.5. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Zveme cestovatele, trampy, skauty, horolezce, dospělé i mládež a všechny, kdo se aspoň občas pohybují v drsné přírodě, na setkání, kde bude hostem známý cestovatel a polárník Jaroslav Pavlíček.
Beseda se koná ve středu 23.  května od 19.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Jarda Pavlíček je zakladatelem čs. antarktické základny Eco Nelson,
je autorem knihy „Člověk v drsné přírodě - průvodce přežitím",
je dobrodruhem, který přešel Grónsko a Aljašku a účastnil se řady dalších expedic.
Pořádá kurzy o přežití „Moře - hory - ledovec".

Beseda (s promítáním) se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše, vstup je volný.

Plakát ke stažení.

Celý článek

VELIKONOČNÍ RADOST

11.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

... Tato posvěcená noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci...  (Z chvalozpěvu Exultet na vigilii Vzkříšení)

Apoštol Pavel vybízí: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!" (Flp 4,4). Radost je totiž přirozený stav věcí, původní Boží záměr s člověkem... Celý článek ZDE

O Velikonocích jsme prožili radost ze Vzkříšení Krista, radost ze vzkříšení, které čeká i nás. Radost z vítězství Krista nad vším zlem, které by chtělo člověku ublížit. Radost nad Boží velkorysostí k nám, radost z Božího milosrdenství, z Božího odpuštění. Radost z toho, že Kristus nám otevřel prostor ke svobodě: snažit se o dobro v každé situaci - bez ohledu na to, jak bude na mé dobré jednání odpovídáno. Radujme se!

Ve FOTOGALERII se můžete podívat na slavení letošních Velikonoc v naší farnosti. (Fotografie poslala Rita.)

Celý článek

KRAJINOU SKAL A HOR - výstava do 4. 5.

2.4. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Od 8. dubna probíhá v pastoračním centru výstava s názvem KRAJINOU SKAL A HOR - fotografie z italských Dolomit a Českosaského Švýcarska od Jana Kováře. Výstava potrvá do 4. května. Otevřeno:
Pondělí 9.30 - 12.00  a  14.00 - 16.00, úterý 9.30 - 12.00  a   14.00 - 15.30,
středa - po domluvě,
čtvrtek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 17.00, pátek 9.30 - 12.00  a  14.00 - 15.00.

Výstavu si můžete prohlédnout také během programů centra (viz „týdenní program" na nástěnce) a kdykoliv jindy po předchozí domluvě (email: pcstomas@volny.cz nebo tel. 602 308 864).

Celý článek

SVATÝ TÝDEN

24.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Květná neděle (promluva papeže Františka na Květnou neděli 2013)

Velikonoční triduum - po Svaté zemi s Františkem Hobizalem

V horkém slunci přicházíme k Večeřadlu. Ježíš zde prožil se svými apoštoly Poslední večeři. Tady na ně později sestoupil Duch svatý. 
Rozjímáme o tom, co se tu všechno stalo. Jidášova zrada, umytí nohou apoštolům, ustavení Eucharistie a svátosti kněžství, velekněžská modlitba Páně...

Celý článek

KŘÍŽOVÁ CESTA v přírodě

8.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V neděli 18. 3. od 15.00 zveme všechny farníky - malé i velké,  mladé i starší, v kočárku i bez něj - na pobožnost křížové cesty, která povede přírodou. Sraz je ve 14.55 za židovským hřbitovem v Dobříši. Trasa je dlouhá asi 2,3 km, sjízdná i pro kočárky, předpokládaný konec je v 16.30.

Celý článek

Jakou měrou měříte

6.3. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Ty si nemůžeš NEdovolit dávat desátek... (celý článek)

Mají-li naši bratři hlad, není to proto, že by se Bůh o ně nestaral. Vinni jsme my, ty a já, že jsme jim nedali, co potřebují, že jsme nebyli nástrojem lásky v Božích rukou. Nepoznali jsme, že zase jednou přišel mezi nás Kristus v podobě bezmocného a usouženého člověka nebo jako opuštěné dítě.  (Matka Tereza)

Postní doba je dobou příhodnou k obnovení života ke svobodě - k dobru. Půst člověku uvolňuje srdce i ruce od zbytečností, aby je mohl nastavit Bohu k obdarování. (z homilie pp. Františka)

Celý článek

POSTNÍ DOBA

14.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POSTNÍ DOBA nemusí být dobou pro nás pochmurnou. Naopak! Je to doba naší nové šance obráti svůj zájem a úsilí k něčemu radostnějšímu, krásnějšímu a hodnotnějšímu...

Postní doba nás vede k nejlepšímu cíli...

Celý článek

Manželé nemluví jeden o druhém špatně

12.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Manželé mluví jeden o druhém dobře a snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera, a to i přes jeho slabosti a chyby. V každém případě raději mlčí, aby nepoškodili jeho obraz.

Není to naivita, která se tváří, že nevidí obtíže a slabé stránky druhého, ale je to široký pohled, který vidí slabosti a chyby v celkovém obrazu. Nedostatky jsou jenom část, nejsou celým bytím druhého. Nějaká nepříznivá skutečnost ve vztahu není vztah jako celek....

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Celý článek

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

2.2. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Hromnice - střetnutí chaosu a světla

Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice.
Svátkem Hromnic dříve končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a  prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů".... Více

Na Hromnice o hodinu více aneb Jak umrzlo šest trosečníků...

Celý článek

Výstava "NAŠI"

10.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

pastoračním centru probíhá výstava s názvem "NAŠI". Děti z tvořivého kroužku Barvička, který vede Fanča Vandasová, namalovaly portréty svých babiček, dědečků ale i jiných starších lidí okolo nás - hlavně pro jejich radost. Výstavu můžete zhlédnout do 15. února.

Celý článek

Toužíte mít dokonalou rodinu?

1.1. 2018  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Bohužel, dokonalé rodiny neexistují...

Neexistují dokonalé rodiny, které nám představuje klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest, smrt. Konzumní reklama předvádí iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí dennodenně setkávat otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je přijmout realisticky omezení, výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu volání ke společnému růstu, ke zrání v lásce a k pěstování pevného spojení, ať se děje cokoli.

Různé fantazie o dokonalé lásce jsou neužitečné...

Z webu www.vira.cz - text papeže Františka
Celý článek

Deset překvapení při adoraci

6.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Eucharistie je podle katolického katechismu zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Najít si čas na adoraci nebývá vždy snadné. Pokud se nám to podaří, pak pravidelná adorace může mít překvapující důsledky.

 

Celý článek

ADVENT

5.12. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Pro mnohé lidi adventní věnec představuje jen dekorativní předmět, kterým si v Adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce ...

ADVENT znamená "příchod".

Advent je až příliš vnímán v souvislosti s Vánocemi. Jistě: advent je pochopitelně a logicky spojen i s prvním Kristovým příchodem, tedy s jeho narozením v Betlémě. Tím se však jeho výpověď nesmí vyčerpat. Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom ten za vlády Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent, tak jak jsem mu za ta léta porozuměl, nechce odesílat do minulosti ani být poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít. Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme kde jinde prožít než v přítomnosti.... (Karel Satoria: Nevstoupíš dvakrát do stejného Adventu)

Celý článek

Dělej, co děláš...

19.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

...aneb jak dobře zacházet s časem

Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují. 

Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! 
Čas pro odpočinek není vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna tvá pozornost byla soustředěna na její provedení a ne na to, co bude později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát. ....

Celý článek na www.vira.cz

Zpracováno podle textů Tomáše Špidlíka

Celý článek

Záchrana zvonů v kostele Svaté Alžběty Duryňské

16.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

zvon Karel   Zvony odměřují čas, zvěstují osudové události v životě člověka i celých národů. Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly významné události i hrozící nebezpečí, vpád nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.rekvizice zvonu Karel 16.9.1916

     V kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli se nacházejí dva zvony, které představují jednu z nejstarších a nejhodnotnějších historických památek této obce. Celý článek (Petr Kozohorský).

 Biskup Václav Malý požehná opravený zvon v neděli 26. listopadu 2017 při mši v 10.45 ve Svatém Poli. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění.

Celý článek

ČLOVĚK JE STVOŘENÝ PRO NESMRTELNOST

3.11. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je pro člověka tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak život. Stejný život, který jsme dostali na počátku, který nás s ním pojí a který nikdy nekončí. Je to Bůh, kdo člověku dal dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7). Existuje-li Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již v čase radosti, ale bez něj to nemůžeme vidět. ....
(Ladislav Heryán: Exotem na této zemi, nakl. Portál)
z www.vira.cz - celý článek

Celý článek

Téma týdne: Šance na přežití

3.10. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Téma týdne je krátké zamyšlení inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení. 30.9.2017, autor Pavel Semela.
Celý článek na  http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

Větší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

Český polárník a odborník na přežití Jaroslav Pavlíček provedl řadu vlastních experimentů, pozoroval chování různých skupin  v extrémních podmínkách, pečlivě zkoumal osudy mnoha expedic a pokusy o záchranu trosečníků. Na základě svých zkušeností říká: „Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí."

Celý článek

Výuka náboženství - přehled skupin

25.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V pondělí
6. třída + prima  14.30-15.30 (Ludmila Musilová)

Ve čtvrtek:

4-5leté děti 16.00-16.45 (Dana Chytrá) - malý sál
1. třída 15.00-15.45 (Markéta Svobodová) - malý sál
2. třída 14.00-14.45 (Irena Bláhová) - malý sál
3. třída 15.00-15.45 (Irena Bláhová) - učebna
4. třída 15.30-16.15 (Ludmila Musilová) - velký sál
5. třída 14.30-15.15 (Ludmila Musilová) - velký sál

V pátek:
7.-9. třída + sekunda až kvarta  14.00-15.00 (P. Angelo Scarano) - hostinský pokoj

 

Celý článek

Romantický večer 7. října 2017

24.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Vážení přátelé hudby a podporovatelé dobříšských varhan, omlouváme se za změny termínů koncertu pod názvem "Romantický večer", který byl původně plánován na 24. září a později z programových důvodů změněn na 8.října. Dochází k další, věříme že definitivní změně na sobotu 7. října 2017, a to

Celý článek

Děti z 2. MŠ Dobříš mají naše město jako na dlani

22.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

2. Mateřská škola v Dobříši (http://www.msdobris.cz/) společně s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové (http://www.nfzz.cz/) a městem Dobříš vytvořila pro děti ještě krásnější školku. Ve středu 20. září 2017 se děti se svými učitelkami, rodiči a významnými hosty sešly u vstupu do školy. Paní ředitelka školy Růžena Chovanečková, paní Zdeňka Žádníková, paní radní Markéta Čermáková, ředitel společnosti Colloredo-Mansfeld pan Michal Pernica a od července nový dobříšský farář Angelo slavnostně odhalili nové obrázky, které nově zkrášlují fasádu mateřské školy. Součástí akce byla i modlitba požehnání, aby děti zakoušely přítomnost dobrého Boha a aby malby přinášely všem radost.

Celý článek

Jiří Lindner/ MEZI NEBEM A ZEMÍ/ fotografie

15.9. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Peru_foto_Jiri_Lindner

Ve středu 20. září  se uskutečnilo večerní přednáškové setkání s Ing. Jiřím Lindnerem Ph.D., autorem fotografií z peruánských And vystavovaných v současné době v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši pod názvem MEZI NEBEM A ZEMÍ. Promítání fotografií z putování po peruánských horách doprovázelo poutavé vyprávění, které některé z návštěvníků inspirovalo k myšlence vydat se na cestu a vidět tu krásu na vlastní oči...
Výstava potrvá do 16. října 2017. Srdečně zveme.

Celý článek

Plánovaná oprava kruchty dobříšského kostela

17.8. 2017  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

varhany_dobrisV červnu tohoto roku byl zastupitelstvem města Dobříše odsouhlasen finanční dar ve výši 100 tisíc korun na opravu kruchty ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je plánována v souvislosti se stavbou nového nástroje, vestavěného do původní varhanní skříně z dílny Josefa Vanického o váze 1,9 tuny na podzim tohoto roku. Dojde k výměně poškozených podlahových prken a nosných trámů, zkontroluje se statika.

Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit  prostor kůru  a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zadní části kostela, kde varhany zhotovené Karlem Eisenhutem  budou nadále sloužit pro doprovod bohoslužeb.  Nástroj byl rozebrán na jednotlivé díly, které byly sneseny po schodech a spouštěny po lanech.  Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna a v sobotu 12. srpna byly varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách předány k dalšímu užívání.

Do konce srpna dojde ještě k rozebrání a sejmutí původní skříně varhan a její deponování do doby zahájení prací na novém nástroji. 

Ivo Kylar

 

 

 

Celý článek

KURZ ALFA

24.1. 2015  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Chcete se dozvědět něco o křesťanství?

Pak bychom Vás rádi pozvali na kurz ALFA - krátký praktický úvod do křesťanské víry vedený týmem spolupracovníků, probíhající v uvolněné přátelské atmosféře.  Je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany.
Kurz bude probíhat od 4. února 2015, jednotlivá setkání budou vždy ve středu od 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Bližší informace o našem kurzu Alfa můžete najít na plakátu ALFA. Kdybyste měli další dotazy, rádi Vám odpovíme na alfa@farnostdobris.cz nebo na tel. 733 711 036.

Přihlásit se můžete buď telefonicky nebo emailem na uvedené kontakty, můžete také doručit vyplněnou přihlášku, kterou najdete na letáčku (strana 1, strana 2). Pokud váháte, můžete se účastnit jen prvního setkání, než se pro kurz rozhodnete. Základní informace o těchto kurzech Alfa najdete také na www.kurzyalfa.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.

                                Martina Svárovská, vedoucí kurzu

Celý článek

Kulturní festival Dobříšské záření 2014

11.8. 2014  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Srdečně Vás zveme na kulturní festival Dobříšské záření 2014, který připravují společně lidé z katolické a z evangelické farnosti v Dobříši. Program festivalu nabízí tyto akce:
Od 1. září je v Pastoračním centru sv. Tomáše možnost prohlédnout si výstavu fotografií od Hany Rysové s názvem (K) VIDĚNÍ. S autorkou výstavy se setkáme na slavnostním ukončení výstavy v neděli 5. října od 10.30 hodin (v Pastoračním centru sv. Tomáše).

V pátek 5. září v 19.30
bude festival slavnostně zahájen společenským večerem obou farností v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Celý článek

Zemřel prof. Miroslav Olič

26.4. 2011  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Na Velký pátek 22. dubna 2011 v 15 hodin zemřel prof. Miroslav Olič. Velký učitel, dlouholetý ředitel dobříšského Gymnázia Karla Čapka, cestovatel, ale i neúnavný vypravěč a velký člověk víry.

S panem profesorem Oličem se rozloučíme v pátek 29. dubna slavnostní bohoslužbou v dobříšském chrámu Nejsvětější Trojice ve 14 hodin. Po mši svaté se vydáme průvodem a doprovodíme pana profesora na místo posledního odpočinutí na místní hřbitov.

Další: Krátké vzpomínkové video

Připomínka jeho působení na Gymnáziu Karla Čapka

Celý článek

Obnova manželských slibů

22.12. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Stin muze a zenyObdobí vánočních svátků je příležitostí, kdy se člověk může zastavit, mít trochu času na sebe a na druhé i na Boha. Svátek Svaté rodiny připadá na neděli o oktávu Narození Páně a při jeho slavení se tradičně koná obnova manželských slibů. Není asi úplným tajemstvím, že obnova se občas setkává s odmítáním či nepochopením.

Celý článek

PODĚKOVÁNÍ OTCE ARCIBISKUPA

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahé sestry a bratři ve víře,
letní dovolené jsou již u konce, a většina z nás se pomalu navrací ke každodennímu kolotoči svých povinností. Některé události z uplynulých měsíců se nám z paměti rychle vytratí, jiné naopak v nás přetrvají i po delší době. Mezi ty události, které ani po několika měsících neztratily nic ze své intenzity, byla určitě nejen pro mě Noc kostelů v poslední květnový pátek letošního roku.

Celý článek

PRAŽSKÁ PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI 2010

1.9. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

„Milosrdenství chci a ne oběť." (Mt 9,13)
Za podpory a s požehnáním pražského arcibiskupa Dominika Duky zveme všechny zájemce na „Pražskou pěší pouť do Staré Boleslavi" při příležitosti svatováclavských oslav. Nabídka platí zejména pro pražské farnosti. Naším úmyslem je spojit jednotlivé poutníky a nabídnout rekolekce na cestě. Vítány jsou i farní skupiny s vlastním duchovním doprovodem a programem. Během cesty budou zajištěny teplé nápoje a snídaně. Pro zájemce budou k dispozici vlajky a trička. Společné putování začneme v pondělí 27. září ve 21 hod. modlitbou nešpor v kostele sv. Bartoloměje v Praze-Kyjích.

Celý článek

Den přísného postu! Jak na to?

26.3. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Doba postní je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Proto se křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně.

Celý článek

Postní sbírka

12.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Půst má význam především v tom, že Bohu nabízíme sebe sama, učíme se sebeovládání a také prostředky ušetřené postem připravujeme pro chudé. Domnívám se, že v současné kritické situaci by bylo velmi vhodné věnovat tuto postní sbírku našim chudým rodinám. Poradíme se s pastorační a ekonomickou radou, jak získané prostředky rozdělit. Pro nás všechny je ale určující cíl této sbírky.

Celý článek

Trojí betlémské rozpomínání

11.2. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátečně vystrojený dobříšský Domov seniorů vítá tichou pohodou už u hlavního vchodu. Nejen stromeček, ozdoby, ale hlavně nádherný rozzářený betlém Mikoláše Alše. Cítíme

Celý článek

Poděkování za pomoc s povodněmi v létě 2009

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Markvartice při povodni - zpravodaj MarkvarticNení to tak dlouho, kdy jsme pomáhali v naší vlastní zemi. V létě 2009 zasáhli povodně několik oblastí naší republiky. Byly mezi těmito oblastmi i obce Horní Habartice, Markvartice či Veselé.

Celý článek

Pomoc Haiti v kostelích

26.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milý farníci,

v neděli 24. ledna jsme při bohoslužbách sbírali na pomoc oblastem postiženým zemětřesením na Haiti. V těchto sbírkách jsme vybrali

Celý článek

Sbírka na Haiti

16.1. 2010  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Česká biskupská konference vyhlašuje na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Biskupové...

Celý článek

Novoroční přání

30.12. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Požehnané Vánoce a krásný nový rok...

Celý článek

Mládež vikariátu míří do Počepic

3.10. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Když vás katolíci pozvou na „akci“...

Celý článek

Jak na setkání s papežem

17.9. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z farnosti Dobříš jedeme společně na setkání s Papežem!

Naše farnost jede do Staré Boleslavi společným autobusem 28. září.

Odjezd je v 6.30 od kostela v Dobříši. Pro každého přihlášeného účastníka máme podle seznamu vstupenku. Ze seznamu se několik lidí odhlásilo, proto je několik vstupenek volných. Je možné se ještě 24. až 26. 9. přihlásit v pastoračním centru. 

 

Celý článek

Farní průzkum

20.4. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Na poslední pastorační radě zazněla výzva k průzkumu farnosti. Tedy hledání, co vlastně farníci chtějí, jak jsou spokojeni se stávající nabídkou, a tak

Celý článek

Výlet s rodiči

18.4. 2009  Autor Klára Sochorová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Již tradičně pořádáme na jaře  výlet s rodiči. Také letos jsme se drželi tradice, a tak jsme první březnovou obotu vyrazili z Malého Chlumce na Dobříš. Jedna skutečnost nás však docela zaskočila – překvapil nás velmi vysoký počet účastníků.

Celý článek

Duchovní obnova

18.4. 2009  Autor Václav Boček   Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

První postní víkend mi bylo dopřáno strávit s dobříšským spolčem a O. Michalem ve Hvozdnici kousek od Mníšku. Coby student, napůl žijící mezi Pískem a Prahou, jsem na žádné podobné akci od svého nástupu na vysokou školu nebyl. Těšil jsem se, ačkoliv obvykle patřím spíše k těm hledajícím každou příležitost k výmluvě, proč na tu či onu podobně zaměřenou akci nejet. Proto jsem byl velice vděčný za nabídnutou příležitost strávit víkend takto.

Celý článek

Zprávy ze zasedání Pastorační rady dne 11. března

18.4. 2009  Autor Jana Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nová Pastorační rada se sešla na svém druhém  jednání  v plném počtu a dala si první důležitý úkol – připravit koncepci farnosti na dalších zhruba 5 let. A aby to mohla udělat důkladně, bylo rozhodnuto, že tomuto tématu příště věnuje celé jedno odpoledne. Okruhy podnětů pro toto koncepční zasedání budou: liturgie, společenství a služba v něm, hledání finančních zdrojů, úprava interiéru kostela apod.

Celý článek

Hospodaření za rok 2008

18.4. 2009  Autor Ivo Kylar a P. Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Předkládáme vám zkrácený přehled nákladů a výnosů za uplynulý  rok
2008.

Celý článek

Dar pro Hospic

17.3. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Po staletí křesťané vědí, že půst není jen otázka „málo jíst". Jde o mnohem hlubší přípravu na setkání s Bohem. Především modlitbou, ale nejen.

Celý článek

Oznámení 2. neděle postní 8. 3. 2009

2.3. 2009  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

·            Dnes  od 15.00 bude 2. setkání rodičů, kteří chtějí křest pro své dítě – v PCSvT.

Dnes a každou další neděli v postní době vás zveme od 18.30 na společnou modlitbu do kostela v Dobříši (cca do 19.00).

Celý článek

Půst

21.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Půst je časem přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy. Je časem a prostorem zamilovanosti do Boha, hledáním vztahu, pročištěním zanesených cest. Proto křesťané věnují více pozornosti modlitbě, postu a almužně. Podle starodávného zvyku se před Velikonocemi zintenzivnila příprava katechumenů (těch, kdo se připravují na křest) a ostatní farníci se s katechumeny spojili vlastním úsilím. Společně se tak modlí, postí a činí pokání. Takto se disponují k hlubokému zážitku veliké noci vzkříšení.

Celý článek

Co mne denně přivádí k víře v Boha?

10.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Jednoznačně mohu říci, že je to pokora.

Když nejsem zaslepená tím, co JÁ zvládnu, lépe Boha a jeho konání vnímám.

Přísloví „Pýcha předchází pád" se mi dost často plní. Jakmile si začnu myslet, že JÁ už mám dost trpělivosti a s klidem zvládám nálady našeho syna, rázem jako sopka bouchnu. Můžu si říct, že jsem na to měla právo a kdesi cosi, anebo se zamyslet a pokorně si přiznat, že k dokonalému rodiči budu mít vždy přes veškerou SVOU snahu daleko. Když toto s pokorou v srdci uznám, hned se výchova lépe zvládá ruku v ruce s Boží pomocí. Jakmile to ale beru do svých rukou a Boha tím „neobtěžuji", zase narazím.

 

Celý článek

Kostelní myš

7.2. 2009  Autor Kostelní myš  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahá Pí,
vody zamrzly, napadl sníh a já ti můžu zase napsat pár žhavých  zimních novinek. Večery jsou nyní velmi dlouhé, to však neznamená, že by se nic nedělo.

Celý článek

Předvánoční duchovko

7.2. 2009  Autor Markéta Chytrá  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Těsně před Vánocemi o víkendu 12.– 14. prosince 2008 u nás v Pastoračním centru probíhalo duchovko pro mládež, kterého jsme se neúčastnili jenom my (naše dobříšské spolčo), ale také několik mladých z Vršovic.

Celý článek

Tříkrálová sbírka

7.2. 2009  Autor Jana Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

„Tak jsem si myslela, že už letos nepřijdete“  zaslechli Tři králové u několika dveří, ale nemylme se, někteří Tři krále opravdu ani nečekali. Nicméně koledníci po Novém roce s korunou na hlavě, koledou a  s  kasičkou charity se již stali v ulicích Dobříše a v okolních vesnicích dobrou tradicí. Někteří pláčou, že sami mají málo, ale nějaký ten drobný peníz ještě z peněženky vymetou. A po pravdě řečeno, mnozí i ten větší.

Celý článek

Volby do pastorační rady

7.2. 2009  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Občas se setkávám s tím, že lidé považují za jedinou práci kněze mši svatou. Opak je ale pravdou. Mše svatá je většinou příjemnější okamžik dne, který leckdy lze vnímat více jako odpočinek než jako práci. Velkou částí práce kněze je příprava na programy (duchovní obnovy, přednášky, setkání jednotlivých skupin…).

Celý článek

Návod k Vánocům

12.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Nedávno se mi dostal do ruky návod k čínské počítačové klávesnici, kterou prodávali v Lidlu. Všichni známe, jak je klávesnice jednoduchá věc a k čemu slouží. Návod byl přeložen nikoli člověkem, ale počítačovým překladačem, a tak jsem se smíchem četl, jaké nesmysly nám výrobce díky strojovému překladu radí: ...Bezdrátový myš adoptuje pokročilý oční orientace metoda, inteligentní energie spásonosný cíl 800 CPI...

Celý článek

PÁRTY KŘESŤANSKÉ PARTY

11.12. 2008  Autor Helena Kylarová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

V uplynulých dvou měsících jsem měla příležitost účastnit se několika akcí určených pro mladé lidi. Počínaje setkáním mládeže nejen Příbramského vikariátu, které se konalo v polovině října, konče hudebním festivalem VOX 008, uskutečněným v Praze na svátek sv. Cecilie, patronky všech muzikantů.

Celý článek

MÉ NEDĚLNÍ STRESY

11.12. 2008  Autor Markéta Svobodová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Každou neděli se těším do kostela. Těším se na kázání O. Michala, na jeho promluvu k dětem, na společenství přátel a samozřejmě na setkání s Pánem, na Eucharistii. Mé těšení však ohrožuje jeden stresový faktor, a tím je naše Lucinka. Je jí rok a čtvrt a vůbec ji nebaví jen tak sedět v kočárku a koukat okolo.

Celý článek

Vánoční bohoslužby - přehled

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Přehledná tabulka bohoslužeb o Vánocích 2008 v Dobříši, Rosovicích, Svatém Poli a Dlouhé Lhotě

Celý článek

Tříkrálová sbírka v Dobříši

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Do Vánoc již mnoho času nezbývá a jejich krásnou součástí je také svátek Tří králů. S ním souvisí již tradiční Tříkrálová sbírka. Dobříšská Farní charita se opět do této sbírky zapojí jak v Dobříši, tak v okolních vesnicích, a proto jsou její přípravy v plném proudu.

Celý článek

Knihovna

11.12. 2008  Autor Miroslava Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Farní knihovna získala několik nových knih, z nichž některé zvláště doporučuji:

Helena Havlíčková – DĚDICTVÍ . Doplněné a velmi působivé nové vydání skutečných příběhů perzekuce z doby totality.

Marek Orko Vácha - MÍSTO, NA NĚMŽ STOJÍŠ, JE POSVÁTNÁ ZEMĚ. Kniha kněze, biologa a polárníka.

Guy Gilbert –EVANGELIUM PODLE SV. LOTRA. Příspěvek k této knize napsala naše velká a věrná čtenářka (viz níže).

Paul Johnson - DĚJINY 20. STOLETÍ. Čtivé, moderní, ale velmi obsažné – jako ty dějiny…

Celý článek

Kdo je můj bližní

11.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Kniha, která přibyla do naší farní knihovny - „Evangelium podle sv. lotra“: mnohé čtenáře snad zarazí její titul, některé možná i pobouří. Autor, francouzský kněz, nám po úvodních úryvcích z evangelia přibližuje své zkušenosti (a úvahy) získané při práci s mladými lidmi ulice, mezi něž patří i muslimové, a také při práci s vězni. Zkušenosti lze shrnout citátem: „V každém člověku je kus Boží lásky a lotr po pravici byl první svatý, kterého kanonizoval sám Kristus.“ Věřím, že vás kniha zaujme a ten svatý lotr neodradí .
Míla Kulandová

Celý článek

Po roce zase „pěkná hodinka"

11.12. 2008  Autor Marie Šochová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Ve Svatém Poli jsme měli Pěknou hodinku...

Celý článek

Myš

11.12. 2008  Autor Kostelní myš  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Drahá Pí,Vánoce nám klepou na dveře. Napadl první sníh a už i roztál. Začal mráz, tak se farníci míň těší do studeného kostela a víc do teplého Pastoračního centra. Mně pomalu začíná namrzat ocásek. I ve světě nastávají krušnější časy. Lidé tomu říkají ekonomická krize.

Celý článek

Archiv farního časopisu Tomáš

1.12. 2008  Autor Michal Němeček  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Zde můžete najít farní časopis ve formátu PDF

Celý článek